Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kolektivní excitace v lichých semimagických jádrech
Thesis title in Czech: Kolektivní excitace v lichých semimagických jádrech
Thesis title in English: Collective excitations in semimagic odd-A nuclei
Key words: kolektivní excitace|jednočásticové stavy|fonony|vazba částicových stavů a fononů
English key words: collective excitations|single-particle states|phonons|particle-phonon coupling
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Mgr. František Knapp, Ph.D.
Author:
Guidelines
1.Student se seznámí s problematikou mikroskopického popisu kolektivních stavů v sudo-sudých jádrech v rámci Hartree-Fockovy a Tamm-Dancoffovy approximace (TDA) a metody Random Phase Approximation (RPA) [1,2].

2.Přirozeným rozšířením uvedených metod pro jádra s lichým počtem nukleonů jsou jaderné modely, které hledají řešení mnohočásticové Schrödingerovy rovnice pro jaderné Hamiltoniány v bázi kombinující kolektivní stavy, reprezentované TDA(RPA) fonony s jednočásticovými stavy valenčních nukleonů [3].

3. Cílem práce bude nastudovat formalismus pro liché systémy, jeho numerická implementace a otestování na lehkých semimagických jádrech . Bude studován vliv valenčních nukleonů na energetické hladiny a elektrické přechody lichých systémů a provázanost kolektivních a jednočásticových stavů.
References
[1]P. Ring, P. Schuck: The Nuclear Many-body Problem.
[2]D. J. Rowe: Nuclear Collective Motion.
[3]G. De Gregorio, F. Knapp, N. Lo Iudice, and P. Veselý, Phys. Rev. C 95, 034327.
Preliminary scope of work
Mezi základní excitační módy atomových jader patří kolektivní vibrace (spojené např. se změnou tvaru jádra) a jednočásticové excitace (analog vzbuzení elektronů v atomech). Kvalitativní pochopení vzájemné provázanost těchto typů excitací v jádrech patří k důležitým úlohám teoretické jaderné fyziky. V posledních letech došlo k výraznému rozvoji výpočetních metod a mikroskopických modelů pro atomová jádra za pomoci moderních nukleon-nukleonových potenciálů. Kvantitativní popis kolektivních vlastností jader i tak zůstává doménou fenomenologických modelů. V práci se pokusíme aplikovat a rozšířit některé známé mikroskopické metody pro případ lichých jader, která poskytují unikátní přiležitost pro studium kolektivních a jednočásticových stupnů volností v mnohočásticových kvantových systémech.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html