Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Jaké vlastnosti květů přitahují opylovače?
Thesis title in Czech: Jaké vlastnosti květů přitahují opylovače?
Thesis title in English: Plant floral traits attracting pollinators
Key words: květní vlastnosti, opylovači, velikost květu, barva květu, tvar květu, preference opylovačů, věrnost opylovačů, schopnost učení opylovačů
English key words: floral traits, pollinators, flower size, flower colour, flower shape, polinators' preferences, flower constancy, pollinator learning ability
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Author:
Preliminary scope of work
Květy rostlin přitahují své opylovače mnohými způsoby. Vliv jednotlivých vlastností jako je barva, velikost, tvar a vůněna lákání hmyzubyl v minulosti už poměrně hojně zkoumán, ale dosud bylo přehlíženo, jakspolu tyto vlastnosti interagují a které jsou nejdůležitější. Jsou například pro opylovačepři výběru mezimalými,žlutýmikvětyavelkýmiamodrými důležitější barva nebo velikost?Jakou roli hraje morfologická složitost květu?Které vlastnosti květů dokáží „krást“ pozornost opylovačeostatních? Co je vlastně opylovačem vnímáno ještě jako květ – je zde velikostní a barevné omezení?A jak se to projevilo na evoluci květů?
Cílem práce je vypracovat rešerši dosud zkoumaných funkčních vlastností květů na preference různých opylovačů s důrazem na využití umělých květů a potenciál využití 3D technologie k testování hypotéz.
Práce bude vedena v rámci týmu, který již zkoumá část preferencí opylovačů za pomoci umělých květů vyrobených technologií 3D tisku. Výzkum je podpořen Grantovou agenturou UK. Konsultantem práce bude Jakub Štenc.
Preliminary scope of work in English
Plant flowers attract pollinators in many ways. The influence of individual floral traits such as colour, size, shape and smell on insect attractionhas been relatively extensively studied in the past, but so far it has been overlooked how these properties interact and which are the most important. For example, are colour or size more important for pollinators when choosing between small, yellow flowers and large and blue ones? What role does the morphological complexity of the flower play? What floral traits can "steal" the attention of pollinators of other plant species? What is actually perceived by the pollinator as a flower - is there a size and colour limitation? And how did it affect the evolution of flowers?
The aim of this thesis is to compile existing literature on the functional properties of flowers and on the preferences of various pollinators with emphasis on the use of artificial flowers and the potential use of 3D technology to test the hypotheses.
The work will be conducted within a team that is alreadystudyingsome of the preferences of pollinators with the help of artificial flowers produced by 3D printing technology. The research is supported by the Grant Agency of CUNI. The thesis will be co-supervised by Jakub Štenc.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html