Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Teorie termoelektrických jevů: od Mottovy formule ke spinové kaloritronice
Thesis title in Czech: Teorie termoelektrických jevů: od Mottovy formule ke spinové kaloritronice
Thesis title in English: Theory of thermoelectric phenomena: from the Mott formula to spin caloritronics
Key words: lineární odezva, elektronový spin, teplotní gradient, spintronika
English key words: linear response, electron spin, temperature gradient, spintronics
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
Author:
Guidelines
1) Kubova teorie lineární odezvy na statické vnější elektrické pole.
2) Odezva na teplotní gradient, Mottova formule.
3) Zohlednění elektronového spinu a spin-orbitální interakce.
4) Provedení numerických výpočtů např. pro spinový Hallův jev a spinový Nernstův jev.
5) Diskuse teoretického formalismu a získaných výsledků.
References
J. Klíma, B. Velický: Kvantová mechanika I (Karolinum, Praha, 2016).
J. Klíma, B. Velický: Kvantová mechanika II (Karolinum, Praha, 2018).
A. Gonis: Theoretical Materials Science (Materials Research Society, Warrendale, PA, 2000).
Preliminary scope of work
Elektronová kvantová teorie makroskopických transportních koeficientů ukazuje na těsnou souvislost mezi odezvou pevné látky na vnější elektrické pole a na gradient teploty. Tato souvislost vede např. k Mottově formuli pro koeficient Seebeckova jevu v kovech. Zahrnutí elektronového spinu do transportních jevů pak nabízí další využití Mottova vztahu k nalezení souvislostí mezi spintronikou a tzv. spinovou kaloritronikou. Cílem práce je: (i) rozpracování příslušné teoretické a numerické metodiky k výpočtu vybraných transportních koeficientů a (ii) její aplikace na modelové, případně i ab initio úrovni.
Preliminary scope of work in English
The electron quantum theory of macroscopic transport coefficients points to a close relation between the response of a solid to external electric fields and to temperature gradients. This relation leads, e.g., to the Mott formula for the coefficient of the Seebeck effect in metals. Inclusion of electron spin into the transport phenomena offers then further applications of the Mott formula to reveal connections between the fields of spintronics and of so-called spin caloritronics. The aim of this study is: (i) development of relevant theoretical and numerical techniques for evaluation of selected transport coefficients and (ii) their application on a model and/or ab initio level.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html