Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Teorie a využití střídavého Josephsonova jevu
Thesis title in Czech: Teorie a využití střídavého Josephsonova jevu
Thesis title in English: Theory and application of the AC Josephson effect
Key words: supravodivost, Josephsonův jev
English key words: superconductivity, Josephson effect
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: Mgr. Alžběta Kadlecová, Ph.D.
Author:
Advisors: doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Guidelines
Student se seznámí se základy fyziky supravodičů (na úrovni Ginzburg-Landauovy teorie), konkrétně stejnosměrným a střídavým Josephsonovým jevem. Na základě vlastní rešerše popíše nejběžnější aplikace střídavého Josephsonova jevu. Podle zájmu je možné věnovat další část práce hlubšímu pochopení teorie Josephsonova jevu, podrobnějšímu popisu aplikací, nebo moderním experimentům.
References
[1] Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Praha, Academia (1985).
[2] M. Tinkham: Introduction to Superconductivity, USA, McGraw-Hill (1996).
[3] Český metrologický ústav, Státní etalon stejnosměrného napětí ( https://www.cmi.cz/statni%20etalon%20stejnosmerneho%20napeti )
[4] A. Barone, G. Paterno: Physics and applications of the Josephson effect, USA, John Wiley & Sons (1982).
[5] M. C. Cassidy et al., Demonstration of an ac Josephson junction laser, Science 355(6328), p. 939-942 (2017).
Preliminary scope of work
Situace, kdy mezi dvěma supravodiči oddělenými tenkou izolující vrstvou teče elektrický proud, se nazývá Josephsonův jev. Jedná se o speciální případ kvantově-mechanického tunelování. Takovému supravodivému spoji se říká Josephsonův přechod. Jestliže je na Josephsonův přechod přivedeno konstantní stejnosměrné napětí, teče obvodem střídavý proud (proto střídavý Josephsonův jev).
Zařízení založená na střídavém Josephsonově jevu se využívají mimo jiné jako kvantový standard napětí, nebo jako detektory milimetrových vln. Střídavý Josephsonův jev ve složitějších nanostrukturách je otevřená oblast výzkumu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html