Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Magnetická dynamika v spintronických nanostrukturách
Thesis title in Czech: Magnetická dynamika v spintronických nanostrukturách
Thesis title in English: Magnetic dynamics in spintronic nanostructures
Key words: kondenzované látky,magnetizmus,magnetická dynamika,spintronika,nanotechnologie
English key words: condensed state,magnetism,magnetic dynamics,spintronics,nanotechnology
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.
Author:
Guidelines
(i) Rovnica Landaua-Lifshitza-Gilberta (LLG)
(ii) Numerické metódy riešenia LLG; "makrospinové" modelovanie magnetickej dynamiky
(iii) Vplyv teploty na magnetickú dynamiky
(iv) Magnetická dynamika v spintronických nanoštruktúrach; moment sily indukovaný elektickým prúdom
References
1. G. Bertotti, I. D. Mayergoyz and C. Serpico, Nonlinear Magnetization Dynamics in Nanosystems, Elsevier (2009).
2. O. Eriksson, A. Bergman, L. Bergqvist, and J. Hellsvik, Atomistic Spin Dynamics: Foundations and Applications, Oxford University Press (2017).
3. D. V. Berkov, J. Miltat, Spin-torque driven magnetization dynamics: Micromagnetic modeling, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 320, pages 1238-1259 (2008).
Preliminary scope of work
Spintronika je moderným odvetvím fyziky, ktoré rozširuje pole pôsobnosti elektoniky na štruktúry obsahujúce magnetické súčasti. Hoci fyzikálne základy spintroniky siahjú do kvantovej mechaniky, na modelovanie efektov spojených s elektronickým transportom a magnetickou dynamikou v nanoštruktúrach vystačia základy teórie magnetizmu a vektorovej algebry. Počas práce na projekte sa študent/ka oboznámi s metódami modelovania magnetickej dynamiky pomocou rovnice Landaua-Lifshitza-Gilberta v rôznych fyzikálnych situáciách. Projekt zahŕňa štúdium ako rôzne fyzikálne javy (magnetické polia, teplota, elektrický prúd) môžu ovplyvniť magnetickú dynamiku. Študent/ka bude mať možnosť osvojiť si základné numerické metódy a vytvoriť si vlastnú sadu numerických kódov potrebných pre simulovanie magnetickej dynamiky.

Nové informácie budú študentovi/tke odovzdané vo forme neformálnych prednášok a diskusií. Postupy a výsledky práce študenta/tky budú diskutované so školiteľom na pravidelných stretnutiach v priateľskej atmosfére.
Preliminary scope of work in English
Spintronics is a novel field of physics which extends electronics towards structures containing magnetic elements. Although the physical background of spintronics bases on quantum mechanics, modeling of effects caused by electronic transport and magnetic dynamics in nanostructures is possible with a basic knowledge of the theory of magnetism and vector algebra. The student will learn methods of modeling magnetization dynamics using the Landau-Lifshitz-Gilbert equation in various physical situations. The project contains study of how different physical effects (magnetic fields, temperature, electric current) can influence the magnetization dynamics. The student will have an occasion to learn basic numerical methods and create his/her own set of numerical codes needed for simulations of magnetization dynamics.

All the new informations will be given to the student in a form of informal lectures and discussions. The progress and results shall be discussed with the supervisor on a regular basis during the meetings in a friendly atmosphere.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html