Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Srovnávací analýza multi-model databází
Thesis title in Czech: Srovnávací analýza multi-model databází
Thesis title in English: Comparative Analysis of Multi-model Databases
Key words: multi-model databáze, experimentální srovnání, analýza
English key words: multi-model databases, experimental comparison, analysis
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
Author:
Guidelines
V současné době se již dá většina populárních databázových systémů označit za tzv. multi-model, tj. podporující více modelů. Takový systém nabízí možnost využívat pro ukládání dat kombinaci několika logických modelů, např. grafového a dokumentového, definovat vztahy mezi daty a napříč modely se dotazovat. Cílem práce je prozkoumat a popsat oblast multi-model databází, zvolit vhodnou podmnožinu 2-3 podobných systémů a tuto experimentálně srovnat na reálných a/nebo syntetických datech. Pro tyto účely bude implementován jednoduchý nástroj umožňující automatizaci procesu.
References
Jiaheng Lu, Irena Holubova: Multi-model Data Management: What's New and What's Next? EDBT 2017 Tutorial. https://www.cs.helsinki.fi/u/jilu/documents/multi-model-tutorial_new2.pdf

DB-Engines Ranking. https://db-engines.com/en/ranking

Jiaheng Lu: Towards Benchmarking Multi-Model Databases. https://www.cs.helsinki.fi/u/jilu/paper/CIDR2017.pdf

Oliveira, F.R., del Val Cura, L.M.: Performance Evaluation of NoSQL Multi-Model Data Stores in Polyglot Persistence Applications. In: IDEAS. pp. 230-235 (2016) https://www.researchgate.net/publication/308034803_Performance_Evaluation_of_NoSQL_Multi-Model_Data_Stores_in_Polyglot_Persistence_Applications

Pluciennik, E., Zgorzalek, K.: The Multi-model Databases - A Review. In: BDAS. pp. 141-152 (2017). https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-58274-0_12
Preliminary scope of work in English
At present, most of the popular database systems can now be denoted as multi-model, that is, supporting multiple data models. Such a system offers the possibility to use a combination of several logical models, such as graph and document, for data storage, to define relationships between the data and to query across the models. The aim of the thesis is to investigate and describe the area of multi-model databases, to select a suitable subset of 2-3 similar systems and experimentally compare them using real-world and/or synthetic data. For this purpose, a simple tool for automating the process will be implemented.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html