Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol – kardiopulmonální resuscitace
Thesis title in Czech: Dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol – kardiopulmonální resuscitace
Thesis title in English: First aid skills of pupils in elementary schools – cardiopulmonary resuscitation
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Teaching and Didactics of Biology (31-180)
Supervisor: Mgr. Radim Kuba
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.11.2018
Date of assignment: 09.11.2018
Preliminary scope of work
o Adekvátní poskytnutí první pomoci by mělo být jednou ze základních dovedností, kterou občané mají. Tato povinnost vychází i z platných zákonů ČR. I na základě toho je výuka první pomoci zařazena v rámci Rámcových vzdělávacích programech a měla by tedy být v průběhu vzdělávání zařazena.
o Znalostem žáků v oblasti první pomoci se věnovalo již větší množství autorů (zpravidla dotazníkovou formou). Jen minimum prací však bylo zaměřeno na sledování dovedností (praktických úkonů).
o Cílem této práce by bylo provést šetření se zaměřením na sledování dovedností žáků ve vybraných modelových situacích.
o Sledovanými postupy bude poskytování kardiopulmonální resuscitace (konkrétně např. sledování efektivity vdechů, hloubky stlačování, frekvence...)
o Srovnány by mohly být např. různé věkové skupiny žáků či školy z prostředí
o Projekt bude navazovat na naše předchozí výzkumy a zkušenosti s výukou a poskytováním první pomoci. Publikace a další výstupy z projektu mohou poskytnout kvalitní vědecké podklady využitelné pro pedagogy (např. náměty pro úpravy učebnic či didaktických postupů při výuce první pomoci).
o Práci je možné zpracovat jako bakalářskou, diplomovou či závěrečnou práci.
o V případě zájmu o téma nejdříve kontaktujte osobu školitele na radimkuba@email.cz
Kardiopulmonální resuscitace je metoda první pomoci, kdy je prováděna nepřímá srdeční masáž stlačováním hrudníku a umělá plicní ventilace dýcháním z úst do úst. Tyto úkony nahrazují funkci srdce a plic do doby, kdy je postižený předán do odborné péče. Včasné zahájení kardiopulmonální resuscitace svědkem situace je považováno za klíčový faktor pro přežití pacienta. Kvůli malé časové dotaci, chybějícím odborníkům, nedostačujícím finančním prostředkům a v neposlední řadě také kvůli nevelké motivaci na straně pedagogů je však výuka kardiopulmonální resuscitace ve škole realizována pouze jako teoretická příprava prostá praktických nácviků. Přitom nácvik kardiopulmonální resuscitace v rámci výuky první pomoci na školách je nejvíce efektivní způsobem šíření této dovednosti v populaci. Zjišťování znalostí žáků v oblasti první pomoci se věnovalo již větší množství autorů (zpravidla dotazníkovou formou), avšak jen minimum prací bylo zaměřeno na sledování praktických dovedností. Cílem tohoto projektu je provést šetření se zaměřením na praktické dovednosti žáků 2. stupně základních škol konkrétně na schopnost provést kvalitní kardiopulmonální resuscitaci. Dalším cílem je pak hledání spojitostí mezi touto schopností a veličinami jako jsou věk, BMI, pohlaví dítěte a další.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html