Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Dovednosti žáků v první pomoci na středních školách – přístup k člověku v bezvědomí, kontrola dechu a kardiopulmonální resuscitace
Thesis title in Czech: Dovednosti žáků v první pomoci na středních školách – přístup k člověku v bezvědomí, kontrola dechu a kardiopulmonální resuscitace
Thesis title in English: First aid skills of pupils in high schools – the approach towards an unconscious person, breath checking and cardiopulmonary resuscitation
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Teaching and Didactics of Biology (31-180)
Supervisor: Mgr. Radim Kuba
Author:
Preliminary scope of work
o Adekvátní poskytnutí první pomoci by mělo být jednou ze základních dovedností, kterou občané mají. Tato povinnost vychází i z platných zákonů ČR. I na základě toho je výuka první pomoci zařazena v rámci Rámcových vzdělávacích programech a měla by tedy být v průběhu vzdělávání zařazena.
o Znalostem žáků v oblasti první pomoci se věnovalo již větší množství autorů (zpravidla dotazníkovou formou). Jen minimum prací však bylo zaměřeno na sledování dovedností (praktických úkonů).
o Cílem této práce by bylo provést šetření se zaměřením na sledování dovedností žáků ve vybraných modelových situacích.
o Sledovanými postupy může být např. poskytování kardiopulmonální resuscitace (konkrétně např. sledování efektivity vdechů, hloubky stlačování, frekvence...) či přístupu k člověku v bezvědomí (sledované parametry by byly např. bezpečnost jedince, podněty, kontrola dechu).
o Srovnány by mohly být např. různé věkové skupiny žáků či školy z prostředí
o Projekt bude navazovat na naše předchozí výzkumy a zkušenosti s výukou a poskytováním první pomoci. Publikace a další výstupy z projektu mohou poskytnout kvalitní vědecké podklady využitelné pro pedagogy (např. náměty pro úpravy učebnic či didaktických postupů při výuce první pomoci).
o Práci je možné zpracovat jako bakalářskou, diplomovou či závěrečnou práci.
o V případě zájmu o téma nejdříve kontaktujte osobu školitele naradimkuba@email.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html