Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 278)
Assignment details
   Login via CAS
Studium záření gama ze starburst galaxií
Thesis title in Czech: Studium záření gama ze starburst galaxií
Thesis title in English: Study of gamma radiation from starburst galaxies
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Mgr. Stanislav Štefánik
Author:
Guidelines
Cílem projektu bude studium energetických spekter kosmického záření gama detekovaného satelitním experimentem Fermi-LAT ze směru starburst galaxií. Student porovná charakteristiky pozorovaného záření pro již známé zdroje v různých katalozích. Zejména se pak zaměří na podmnožinu starburst galaxií, kterých nebeské souřadnice jsou poblíž směrů příletů nejenergetičtejších detekovaných částic kosmického záření. Student si také vyzkouší analýzu volně dostupných dat z Fermi-LAT, čehož výsledkem bude vypracování energetických spekter studovaných zdrojů.
References
Degrange B., Fontaine G., Introduction to high-energy gamma-ray astronomy, https://arxiv.org/abs/1604.05488
Ohm S., Starburst galaxies as seen by gamma-ray telescopes, https://arxiv.org/abs/1601.06386
Fermi Science Tools, http://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/analysis/
Preliminary scope of work
Kosmické záření jsou převážně nabité částice pocházející z astrofyzikálních zdrojů, kde probíhají nejextrémnější procesy ve vesmíru. Původ těchto částic a způsoby jejich urychlování nejsou stále dobře známy. Mezi možné původce kosmického záření se mimo jiné řadí i starburst galaxie, pro které je typická překotná tvorba hvězd. Cenné poznatky o zdrojích nabitých částic, které je obtížné pozorovat přímo, poskytuje detekce kosmického záření gama. Vysokoenergetické fotony jsou produkovány při interakcích nabitých částic a nesou tak informaci o oblastech a procesech jejich vzniku. Experiment Fermi-LAT je se svou vynikající citlivostí a velkým souborem volně dostupných dat výborným nástrojem pro zkoumání zdrojů záření gama. Zájemce o projekt se seznámí s tematikou detekce astrofyzikálního záření gama a vyzkouší si analýzu Fermi dat z pozorování starburst galaxií.
Preliminary scope of work in English
Cosmic rays are mainly charged particles originating from the astrophysical sources where the most extreme processes in the universe are taking place. The origin of these particles and the means of their acceleration are still not well known. Among the possible cosmic ray sources are also the starburst galaxies which exhibit a high star formation rate. Valuable knowledge about the sources of charged particles, for which the direct observations are very difficult, can be gained from the detection of cosmic gamma rays. High-energetic photons are produced in the interactions of charged particles and hence, they carry the information about their production regions and acceleration processes. The Fermi-LAT experiment with its unprecedented sensitivity and large amount of publicly available data is an excellent tool for investigation of the sources of gamma rays. The candidate for the project will learn about the detection of astrophysical gamma rays and try a simple analysis of Fermi data.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html