Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 323)
Assignment details
  
Vodivosť molekulárnych elektronických spojov: Friedelove pravidlo
Thesis title in Czech: Vodivosť molekulárnych elektronických spojov: Friedelove pravidlo
Thesis title in English: Conductance of molecular junctions via Friedel's rule
Key words: kvantum vodivosti|molekulární elektronika
English key words: conductance quantum|molecular electronics
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: Ing. Richard Korytár, Ph.D.
Author:
Guidelines
Metodika:
- numerický výpočet nábojovej hustoty v molekulách pripojených na dve kovové elektródy
- analýza nábojovej hustoty
- interpretácia dát a ich súvisu s vodivosťou molekuly

Fyzikálny problém:
Oligoacény sú najužšie pásy z grafénu. Cieľom bakalárskej práce bude študovať závislosť ich vodivosti na ich dĺžke.
Hoci je elektrická vodivosť kvantového charakteru, vďaka Friedelovemu pravidlu bude výpočet založený na klasickej veličine - elektrickom náboji v rovnováhe.
Znalosti kvantovej teórie nie sú potrebné. Skúsenosti s programovaním alebo numerickými výpočtami sú vítané.
References
C. Cuevas, E. Scheer, Molecular Electronics: An Introduction to Theory and Experiment (2010)

T. Yelin, R. Korytár, N. Sukenik, R. Vardimon, B. Kumar, C. Nuckolls, F. Evers, O. Tal, Conductance saturation in highly conductive molecular junctions,
Nature Materials, doi:10.1038/nmat4552 (2016)
Preliminary scope of work
Molekulárna elektronika študuje vodivosť elektrických spojov, ktoré sú tvorené molekulami. Pretože takéto obvody majú nanoskopické rozmery, kvantové javy zohrávajú kľúčovú úlohu. V istých prípadoch je možné spočítať vodivosť cez tzv. Friedelovho pravidla len pomocou roznovážneho náboja molekulárneho spoju. Obsahom tejto bakalárskej práce bude analýza nábojovej hustoty v molekulárnych spojoch a jej dosah na vodivosť molekuly.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html