Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 322)
Assignment details
  
Elektronové jevy ve fázových diagramech antiferomagnetů
Thesis title in Czech: Elektronové jevy ve fázových diagramech antiferomagnetů
Thesis title in English: Electronic phenomena in phase diagrams of antiferromagnets
Key words: fázový diagram, antiferomagnet, magnetismus, monokrystal
English key words: phase diagram, antiferromagnet, magnetism, single-crystal
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Author:
Guidelines
1) studium literatury a příprava rešerše
2) syntéza vybraných sloučenin ve formě monokrystalu, metoda růstu z přesyceného roztoku, Czochralského metoda, metoda plovoucí zóny, Bridgmanova metoda,
3) analýza připravených materiálů, prášková rentgenová difrakce, difrakce na monokrystalu, EDX analýza
4) měření magnetických a termodynamických vlastností, měření magnetizací, specifických tepel, elektrického odporu
5) analýza magnetických a termodynamických vlastností připravených sloučenin na úrovni znalostí studenta magisterského stupně programu Fyzika
References
Solid state physics / Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, New York : Brooks / Cole, c1976
Úvod do fyziky pevných látek / Charles Kittel, Praha, Academia, 1985
Magnetism in condensed matter / Stephen Blundell, Oxford : Oxford University Press, c2001
Elektronické odborné časopisy
Preliminary scope of work
Jednou ze skupin intenzivně zkoumaných materiálů jsou intermetalické sloučeniny na bázi prvků vzácných zemin a uranu. Intermetalické sloučeniny se vyznačují širokou paletou fyzikálních vlastností, zejména silnou krystalovou anizotropií, magnetismem a supravodivostí. Všechny tyto vlastnosti jsou úzce spojeny s jejich 4f a 5f valenčními elektrony. Předmětem práce bude studium antiferomagnetických materiálů. Nedávný výzkum poukázal na možný rozvoj antiferomagnetických elektronových korelací vysoko nad teplotou magnetického uspořádání. Tyto elektronové krátkodosahové korealce se zdají mít zásadní vliv na charakter fázových přechodů, které jsou klíčové pro nízkoteplotní jevy jako např. supravodivost. Materiály budou připraveny ve formě monokrystalů, pro jejichž přípravu je na školícím pracovišti kvalitní zázemí (Materials Growth and Characterization Laboratory, mgml.eu). Charakterizace struktury a složení bude prováděno na skenovacím elektronovém mikroskopu vybaveném EDX detektorem a práškovou rentgenovou difrakcí. Magnetické a transportní vlastnosti budou prováděny v Material Properties Measurement Laboratory, mgml.eu. Výsledkem práce by měl být popis vlivu elektronový korelací na na magnetické fázové přechody a fázový digram. Diskuze bude vedena na úrovni znalostí studenta Mgr. studia. Práce je součástí výzkumných projektů řešených na školícím pracovišti.
Preliminary scope of work in English
One of the groups of intensively studied materials are intermetallic compounds based on rare earth and uranium. Intermetallic compounds are characterized by variety of physical properties like strong magnetocrystalline anisotropy, magnetism and superconductivity. All mentioned properties are connected with their 4f and 5f valence electrons. The subject of the bachelor thesis will be research of antiferromagnetic materials. Recent research has shown possible development of the antiferromagnetic electron correlations far above the magnetic ordering temperatures. These short range electronic correlations seems to have serious impact on character of the phase transitions, which are essential for low temperature phenomena like superconductivity. Materials will be prepared in the form of single-crystals in the department laboratories „Materials Growth and Characterization Laboratory, mgml.eu”. Characterization of the materials will be performed by X-ray methods and electron microscopy. Magnetic and transport properties will be studied in the Material Properties Measurement Laboratory, mgml.eu. Results describing the influence of electronic correlations on magnetic phase transitions will be discussed at level of knowledges of master degree student. The work is a part of the research projects, which are currently running in the training site.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html