Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Metoda elektrické impedanční tomografie
Thesis title in Czech: Metoda elektrické impedanční tomografie
Thesis title in English: -
Key words: rezistivita, vodivost, impedanční tomografie
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
Author:
Guidelines
-
References
D.C. Barber, B.H. Brown: "Recent developments in applied potential tomography - APT", Proc. 9th Conf in
Information Processing in Medical Imaging, Washington DC, 10-14 June 1985 (editor S.L. Bacharach),
Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1986, pp. 106-21
Preliminary scope of work
Elektrická impedanční tomografie (EIT) umožňuje zjistit rozložení rezistivity uvnitř plochého heterogenního objektu a tak nedestruktivně sledovat jeho vnitřní strukturu a její změny.

Základním principem EIT je měření impedance (ve stejnosměrném režimu se měří elektrický odpor) s využitím velkého počtu kontaktů rozmístěných po obvodu objektu. Pro zjednodušení se zpravidla používá vzorek ve tvaru kruhu. Vybraná dvojice sousedních kontaktů se použije pro přivedení proudu a pak se zjistí rozložení potenciálu na ostatních elektrodách. Na základě potenciálového profilu se vypočítá rezistivita pro ekvipotenciální řezy (proto tomografie), které se vějířovitě rozevírají z mezery mezi proudovými kontakty. Potom se přivede proud na další dvojici kontaktů a algoritmus se opakuje. Takto se postupně využijí všechny dvojice sousedních kontaktů jako proudové. Na základě křížení řezů se pak získá mapa rezistivity pro celou plochu.

V rámci projektu se student seznámí s principy metody, postupem měření a algoritmy vyhodnocování. Student má možnost si vyzkoušet některé postupy užívané při vytváření aparatur řízených počítačem. Student použije EIT ke studiu homogenity elektrických parametrů na vybraných vodivých polymerních vzorcích.

Preliminary scope of work in English
-
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html