Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 323)
Assignment details
  
Růst a charakterizace monokrystalů uranových sloučenin v blízkosti kvantově kritických bodů
Thesis title in Czech: Růst a charakterizace monokrystalů uranových sloučenin v blízkosti kvantově kritických bodů
Thesis title in English: Growth and characterization of single crystals of uranium compounds
Key words: monokrystal, rentgenová difrakce, Laueho metoda, uran, intermetalické sloučeniny, Czochralského metoda
English key words: single crystal, X-ray diffraction, Laue method, uranium, intermetallic compounds, Czochralski method
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Petr Opletal, Ph.D.
Author:
Advisors: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Guidelines
- Rešerše literatury
- Příprava monokrystalů uranových sloučenin, nových nebo již známých, u nichž se dají očekávat zajímavé fyzikální vlastnosti
- Charakterizace připravených monokrystalů a jejich popis
- Analýza naměřených dat
Příprava monokrystalů bude provedena na školícím pracovišti, které má kvalitní zázemí. Krystaly budou charakterizovány skenovacím elektronovým mikroskopem vybaveného EDX detektorem a rentgenovými metodami. Další charakterizace makroskopických vlastností lze provádět ve Společné laboratoři pro magnetická studia UK MFF a FZÚ AVČR.
References
Solid state physics / Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, New York : Brooks / Cole, c1976
Úvod do fyziky pevných látek / Charles Kittel, Praha, Academia, 1985
V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč: Základy strukturní analýzy, Universita Karlova, Karolinum, Praha 1992
doporučené články v odborné literatuře
Preliminary scope of work
Sloučeniny založené na uranu jsou v dnešní době intenzivně zkoumány, díky jejich různorodým vlastnostem. Tyto vlastnosti jsou důsledkem 5f elektronových stavů uranu, jejichž charakter se nachází mezi lokálním a itenerantním. Mezi známé uranové sloučeniny patři supravodič UBe13, a nebo paramagnet s metamagnetickým přechodem UCoAl.
Tato bakalářská práce se zaměří na přípravu a charakterizaci monokrystalů vybraných uranových sloučenin v blízkosti kvantové kritického bodu, u nichž se dají očekávat exotické jevy.
Preliminary scope of work in English
Compounds based on uranium are in focus of research nowadays, thanks to their interesting properties. These properties are due to the 5f electron states of uranium, which are between itinerant and local character. One of these compounds is superconductor UBe13, or paramagnet with metamagnetic transition UCoAl.
This bachelor thesis will focus on preparation and characterization of single crystals of selected uranium compounds in vicinity of quantum critical point, for which exotic phenome are expected.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html