Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 323)
Assignment details
  
Studium elektronových vlastností intermetalických sloučenin Ce(1-x)LaxPd2Al2
Thesis title in Czech: Studium elektronových vlastností intermetalických sloučenin Ce(1-x)LaxPd2Al2
Thesis title in English: Study of electronic properties in intermetallic compounds Ce(1-x)LaxPd2Al2
Key words: CePd2Al2, LaPd2Al2, supravodivý přechod, elektronové vlastnosti, strukturní přechod, magnetizace, měrné teplo, měrný elektrický odpor
English key words: CePd2Al2, LaPd2Al2, superconducting transition, electronic properties, structural transition, magnetization, specific heat, electrical resistivity
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Petr Doležal
Author:
Guidelines
1. Seznámení se s předchozími výsledky dané problematiky v odborné literatuře.
2. Charakterizace již připravených polykrystalických materiálů a studium jejich krystalové struktury za nízkých teplot.
3. Příprava a charakterizace dalších vhodných koncentrací v sérii Ce1-xLaxPd2Al2 (na základě získaných výsledků).
4. Studium teplotní závislosti elektronových vlastností (měrný elektrický odpor, magnetizace, měrné teplo) na vybraných vzorcích ze série.
5. Analýza získaných výsledků a sepsání bakalářské práce.
References
1. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985.
2. N. W. Ashcroft, N. D. Mermin: Solid State Physics, Saunders College, Philadelphia 1976
3. V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč: Základy strukturní analýzy, Universita Karlova, Karolinum, Praha 1992
4. články v odborné literatuře
Preliminary scope of work
Předmětem navrhované bakalářské práce je studium intermetalických sloučenin typu RT2X2 (R - prvek vzácných zemin, T – d prvek, X – p prvek) a to konkrétně série Ce1-xLaxPd2Al2. Rodičovské sloučeniny byly již studovány a objevilo se u nich netypické chování.

První rodičovská sloučenina, CePd2Al2, vykazuje antiferomagnetické uspořádání pod 2.7 K, navíc při měření neelastického neutronového rozptylu byla zjištěna přítomnost většího počtu krystalopolních hladin než odpovídá teoretické předpovědi. Druhou rodičovskou sloučeninou je nemagnetický analog, LaPd2Al2, jehož supravodivé chování pod 2 K se odlišuje od chování plynoucí z BCS teorie. Obě sloučeniny vykazují strukturní přechod za nízkých teplot, který lze pozorovat v objemových měřeních.

Zmíněná série tak umožňuje studovat změnu těchto vlastností vlivem substituce a může tak přispět k pochopení výše zmíněného netypického chování.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html