Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Spinové hybridy dvojdimenzionálních krystalů
Thesis title in Czech: Spinové hybridy dvojdimenzionálních krystalů
Thesis title in English: Spin hybrids of two-dimensional crystals
Key words: molekulární magnetismus, spinové přechody, magnetická susceptibilita, nanosenzory, nanočástice
English key words: molecular magnetism, spin cross-over, magnetic susceptibility, nanosenzors, nanoparticles
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Author:
Guidelines
Práce bude vypracována dle následujícího schématu:
1. Seznámení se s problematikou magnetických molekul, rešerše na dané téma, sepsání teoretické části práce,
2. měření střídavé magnetické susceptibility a magnetizace vybraných magnetických molekul s přechodem mezi vysoko a nízkospinový stavem a jejich konjugátů s nanočásticemi, během experimentální části se předpokládá asistence vedoucího práce nebo pověřeného pracovníka,
3. vyhodnocení a diskuze výsledků, dokončení práce, případně příprava publikace.
References
[1] Gütlich, P.et al, Beilstein. J. Org. Chem. (2013), 9, 342 & Coordin. Chem. Rev. (2005), 249, 1811
[2] Halcrow, M.A., Spin-Crossover Materials: Properties and Applications, John Wiley & Sons Ltd. (2013)
[3] Kahn, O., Molecular Magnetism, VCH, New York, 1993
[4] Bartolomé, J. et al, Molecular Magnets: Physics and Application, Springer (2014)
[5] Bogani, L. and Wernsdorfer, W., Nature Mater. (2008), 7, 179
[6] Sessoli, R. et al, J. Am.Chem. Soc. (1993) 1993,115, 1804 & Nature (1993), 365, 141
[7] Cornia, A. et al, Chem. Soc. Rev. (2011), 40, 3076
[8] Soler, M. et al, Inorg. Chem. (2001), 40, 4902
[9] Perfetti, M. et al, Small (2014), 10, 323
[10] Dorman, J.L. and Fiorani, D., Magnetic properties of fine particles, North-Holland (1992)
a aktuální publikace v oboru
Preliminary scope of work
Nanoskopické magnetické systémy jsou v současnosti intenzivně studovány s výhledem na využití v moderní spinové elektronice, záznamových a detekčních technologiích, a biomedicínských aplikací. Práce je zaměřena na studium magnetických vlastností unikátních spinových hybridů na bázi magnetických molekul a nanočástic, tzv. trans-spinových systémů. Magnetické vlastnosti vybrané molekuly, která figuruje jako samostatná magnetická jednotka, budou studovány pro samostatný soubor molekul a molekuly vázané na magnetické nebo plazmonické nanočástice. Výzkumný úkol je interdisciplinární a kromě práce v mezinárodním týmu na KFKL předpokládá úzkou spolupráci s Ústavem fyzikální chemie AV ČR (www.nanocarbon.cz) a katedrou anorganické chemie UK. Výzkum je součástí excelentního projektu Evropské výzkumné rady (ERC) TSuNAMI a získané výsledky mají velký potenciál pro publikační výstupy i možné aplikace.

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat: jana@mag.mff.cuni.cz

Preliminary scope of work in English
Nanoscopic magnetic systems are intensively studied with outlooks in applications in modern spin electronics, memory and detection technologies, and biomedical applications. The proposed work is focused on study of magnetic properties of unique spin hybrids based on magnetic molecules and nanoparticles, the so-called trans-spin systems. Magnetic properties of selected single-molecule magnets will be studies as pristine and coupled to magnetic or plasmonic nanoparticles. The highly interdisciplinary research task will be carried out in an international team of the DCMP and in close collaboration with the J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry (www.nanocarbon.cz) and department of inorganic chemistry CU. The research is a part of excellent ERC project TSuNAMI and the outputs have great potential for publication and future applications.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html