Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Obraz člověka v Sofoklově dramatu: Etická identita tragického vědomí
Thesis title in Czech: Obraz člověka v Sofoklově dramatu: Etická identita tragického vědomí
Thesis title in English: Conception of Man in the Plays of Sophocles: Ethical Identity of Tragic Consciousness
Key words: heroický étos|tragické vědomí|identita|konflikt|zvrat
English key words: heroic ethos|tragic consciousness|identity|conflict|reversal
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.06.2016
Date of assignment: 24.06.2016
Confirmed by Study dept. on: 30.08.2016
Date and time of defence: 05.09.2017 09:00
Date of electronic submission:02.08.2017
Date of submission of printed version:02.08.2017
Date of proceeded defence: 05.09.2017
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tématem práce je idea osudu v Sofokleově díle zkoumaná v kontextu Hérakleitova a Platónova myšlení. Hérakleitos je zde pojat jako autor, jehož myšlenkový étos je vtělen v Sofokleových hrách, které v tomto ohledu lze pokládat za jistý žánrový překlad, Platón naproti tomu jako myslitel, jehož duchovní perspektiva je formována do značné míry polemicky vůči hledisku Sofokleově, přičemž způsob pojetí osudu lze nahlížet jako vlastní dějiště sváru. Těžištěm práce je analýza Sofokleových textů, v kterých bychom mohli tušit buď explicitní tematizaci osudu, jako v případech příběhů Oidipa a Filoktéta zachycených ve hrách Král Oidipús, Oidipús na Kolónu a Filoktétes, nebo tematizaci implicitní skrze vazbu (určitého) osudu na charakter, jako na příklad ve hře Aiás. Pojem charakteru (éthos) a s ním provázaný termín „daimón“ je pro nás přitom klíčovým pojítkem mezi Sofoklem a jak Hérakleitem, kde jako relevantní zlomky lze uvést B119 či B78, tak i Platónem, u kterého jako zvláště důležitý v našem kontextu je motiv daimónské povahy Eróta z dialogu Symposion. Co se ideje osudu u Platóna týče, jde nám především o rámcově vypracovaný koncept, na kterém bychom mohli sledovat myšlenkovou transformaci, která stojí u zrodu filosofického diskurzu, v kontrastu vůči níž lépe vynikne specifický ráz sofokleovského obrazu světa a života. K účelu extrapolace platónské ideje osudu nám kromě již zmíněného může sloužit motiv „druhé plavby“ z dialogu Faidón a kritika básníků v Ústavě.
References
· Sofoklés – Oidipús král, překlad F. Stiebitz, součást sborníku Antické tragédie, Praha: Odeon, 1970
· Sofoklés – Oidipús na Kolónu, překlad F. Stiebitz, součást sborníku Sofoklés tragédie, Praha: Svoboda, 1975
· Sofoklés – Filoktétes, překlad F. Stiebitz, součást sborníku Sofoklés tragédie, Praha: Svoboda, 1975
· Hérakleitos – zlomky jsou součástí sborníku Die Fragmemte der Vorsokratiker griechisch und deutsch (Diels-Kranz), Deutschland: Weidmannsche buchhandlung, 1903
· Platón – Faidón, překlad A. Novotný, Praha: Oikoymenh, 2005
· Platón – Ústava, překlad A. Novotný, Praha: Nakladatelství Jana Laichtera, 1921
· Platón – Symposion, překlad A. Novotný, Praha: Oikoymenh, 2005

· Winnington-Ingram A. – Sophocles: An Interpretation, United Kingdom: Cambridge University Press, 1980
· Segal Ch. – Oedipus Tyrannus: Tragic Heroism and the Limits of Knowledge, United Kingdom: Oxford University Press, 2000
· Kratochvíl Z. – Délský potápěč k Hérakleitově řeči, Praha: Hermann & synové, 2006
· Kahn Ch. – The Art and Thought of Heraclitus, Cambridge: Cambridge University Press, 1979

· Williams, Bernard – Shame and Necessity, Berkeley: Berkeley University Press, 1993
· Adkins A. – Merit and Responsibility: A Study in Greek Values, United Kingdom: Clarendon Press, 1960
· Dodds E. – The Greeks and the Irational, California: University of California Press (Berkeley), 1962
· Green W. – Moira: Fate, Good and Evil in Greek Thought, Harvard: Harvard University Press, 1944
· Nagy G. – The best of the Achaeans: Concepts of Hero in Archaic Greek, The United States: Johns Hopkins University Press, 1998
· Roreitner R. – Trojské osudy (k ideji osudu v Íliadě), nepublikovaná diplomová práce na Ústavu řeckých a latinských studií, Univerzita Karlova, 2014
· Alt K. – Schicksal und ΦΥΣΙΣ im Philoktet des Sophokles, in Hermes 89. Bd., H. 2, pp. 141-174, Germany: Franz Steiner Verlag, 1961
· J-P. Vernant – Myth and Tragedy in Ancient Greek, United Kingdom: Zone Books, 1990

· Řecké originály citovány podle databází http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ a https://www.loebclassics.com/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html