Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Materiály se silnou závislostí magnetického stavu na vnějším tlaku
Thesis title in Czech: Materiály se silnou závislostí magnetického stavu na vnějším tlaku
Thesis title in English: Materials with strong dependence of magnetic state on external pressure
Key words: Hydrostatický tlak, magnetismus, intermetalikum
English key words: Hydrostatic pressure, magnetism, intermetallics
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: doc. RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Author:
Guidelines
1. Zvládnutí problematiky změn magnetického pořádku při vysokých tlacích.
2. Zvládnutí technologie přípravy intermetalického vzorku.
3. Volba a charakterizace připraveného vzorku a jeho příprava pro měření fyzikálních veličin - magnetické susceptibility, elektrického odporu, tepelné kapaciy.
4. Změření teplotní závislosti el. odporu, mag. susceptibility a měrného tepla na studovaném materiálu, popř. i za různých hydrostatickch tlaků.
5. Analýza naměřených dat
References
1. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985.
2. N. W. Ashcroft, N. D. Mermin: Solid State Physics, Saunders College, Philadelphia 1976
3. M. Eremets: High pressure experimental methods, Oxford University Press, 1996
4. V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč: Základy strukturní analýzy, Universita Karlova, Karolinum, Praha 1992
5. doporučené články v odborné literatuře
Preliminary scope of work
Intermetalické sloučeniny na bázi vzácné zeminy či tranzitivního kovu jsou předmětem zájmu studia pro své zajímavé fyzikální a zvláště magnetické chování již několik desítek let. Kromě studia jejich vlastností při proměnném magnetickém poli či teplotě je zajímavé jejich studium rovněž za vysokých tlaků, avšak hydrostatický tlak bývá nejméně používanou termodynamickou proměnnou z důvodu náročnosti vysokotlakých technik.
Nicméně u některých sloučenin byla zjištěna silá závislost magnetického chování na přiloženém tlaku, skýtající pohled do nového rozměru ve fázovém diagramu.

V této práci je cílem prostudovat vybraný materiál s potencionálně silnou závislostí magnetického chování na vnějším tlaku, popřípadě substituci coby tzv. chemickém tlaku. Podstatou práce je příspěvek k poznání chování sloučeniny (která bude zvolena podle aktuálních poznatků), která zatím nebyla studována a tedy originalita dat a nezastupitelná role studenta při získávání nových vědeckých poznatků.
Vedle samotné bakalářské práce budou získané vědecké výsledky rovněž předmětem vědeckého článku v zahraničním časopise.
Preliminary scope of work in English
Intermetallic compounds based on rare-earth or transition element have been subject for studies for their interesting physical and namely magnetic properties for already several decades. Besides studies of their physical properties while varying the magnetic field or temperature, it appears to be interesting to study their properties under hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure is usually nevertheless the least utilized thermodynamical variable because of technical difficulty of the high pressure techniques.
Nevertheless, there was described a strong dependence of magnetic behavior on external pressure for several intermetallic compounds, offering insight to new dimension of the phase diagram.

In this work, the goal is to study selected material with nominally strong dependence of its magnetic behavior on the pressure or substitution - as so called chemical pressure. Substantial aim of this work is contribution to the knowledge of a given material (selected according actual findings) that was not studied so far. Thus the originality of the obtained data and irreplaceable role of the student during collecting of new scientific estimations is essential.
The scientific results are expected to be published besides the bachelor thesis itself also in an international journal.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html