Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Studium fázových přechodů v modelech s itineratními a lokalizovanými částicemi
Thesis title in Czech: Studium fázových přechodů v modelech s itineratními a lokalizovanými částicemi
Thesis title in English: Study of phase transitions in models with itinerant and localized particles
Key words: Monte Carlo, model Falicova-Kimballa, model Coqblina-Schrieffera, fázové přechody, programování
English key words: Mote Carlom, Falicov-Kimball model, Coqblin-Schrieffer model, phase transitions, programming
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Martin Žonda, Ph.D.
Author:
Guidelines
- Studium literatury a základních teoretických technik pro práci s kvantovými modely Coqblina-Schrieffera a Falicova-Kimballa.
- Zvládnutí základů teorie fázových přechodů na konečných mřížkách.
- Napsání vlastního programu pro jednoduchou (semiklasickou) verzi kvantového Monte Carla pro studium těchto modelů.
- Studium fázových přechodů a termodynamických vlastností na realistických mřížkách.
- Shrnutí a diskuse výsledků i poznatků z literatury.
References
- A.W. Sandvik, Computation studies of quantum spin systems, Lectures on the physics of strongly correlated systems (2009)
- K. Binder, The Monte Carlo Method in Condensed Matter Physics, Springer (1995)
- M.M Maśka, K Czajka, Thermodynamics of the two-dimensional Falicov-Kimball model: A classical Monte Carlo study, Phys. Rev. B 74, 035109 (2006)
- Farkašovský P., Cooperative Phenomena in Strongly Correlated Electron Systems, Acta Phys. Slov. 60, No.5, 497-612 (2010)
- aktuálni časopisecká literatúra
Preliminary scope of work
Třída modelů, kde itinerantní elektrony interagují s lokalizovanými částicemi nebo spiny se používá k popisu mnohých, často exotických jevů v reálných materiálech. Za všechny zmiňme alespoň materiály s netriviální nábojovou a spinovou strukturou, fázové přechody mezi kovem a izolátorem, takzvaný Kondův jev, nebo smíšenou valenci. Navíc se ukazuje, že je možné tyto modely “simulovat” pomocí studených atomů umístitelných v optických mřížkách. U některých z těchto kvantových modelů, jako je model Falicova a Kimballa nebo model Coqblina a Schrieffera, je možné považovat lokalizované částice za klasické. To výrazně zjednodušuje jejich řešení. Naneštěstí ne natolik, aby bylo možné je vyřešit analyticky i mimo speciální případy. Dobrou alternativou jsou některé numerické metody. Zvláště pak jednoduchá forma kvantového Monte Carla, která u těchto modelů netrpí (ne)slavným znaménkovým problémem. Cílem práce je osvojit si tuto a jiné numerické techniky a použít je ke studiu fázových přechodů a termodynamiky modelů na realistických mřížkách.
Preliminary scope of work in English
The class of models where itinerant electrons interact with localized particles or spins is generally used for the description of many exotic phenomena known from the real materials. Lets us mention for example materials with nontrivial charge and spin orderings, the metal-insulator phase transitions, Kondo physics or the problem of mixed valence. Moreover, it was shown lately that it is possible to “simulate” these models by using the cold atoms placed in the optical lattice. One can treat the localized particles in some of these quantum models (e.g. Falicov-Kimball model or Coqblin-Schrieffer model) as classical ones. This significantly simplifies their treatment. Unfortunately not enough to solve them analytically in a general case. A good alternative is to use some numerical technique. Especially suitable is a simple form of quantum Monte Carlo method which does not suffer from the notorious sign problem. The main goal of the proposed work is to master this Monte Carlo and other techniques and use them to study the phase transitions and thermodynamics of the mentioned models on realistic lattices.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html