Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium slitin titanu s využitím neutronové difrakce
Thesis title in Czech: Studium slitin titanu s využitím neutronové difrakce
Thesis title in English: Studium slitin titanu s využitím neutronové difrakce
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: dissertation
Thesis language:
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.10.2016
Date of assignment: 03.10.2016
Confirmed by Study dept. on: 04.10.2016
Advisors: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Guidelines
Hlavním cílem dizertační práce je komplexní analýza mechanických a tepelných vlastností nanokompozitů s matricí na bázi hořčíku zpevněných různými nanočásticemi. Nanokompozity budou vyrobeny dvěma různými technologickými postupy. Budou provedeny deformační zkoušky, dilatometrická měření, měření vnitřního tlumení, bude zkoumána mikrostruktura, vlastnosti rozhraní matrice/zpevňující fáze pomocí AFM a TEM, měřeny tepelné kapacity a elektrická rezistivita. Analýza dat umožní zkoumání mikromechanismů ovlivňujících tepelné a elastické vlastnosti vybraných nanokompozitů. Tyto výsledky budou užitečné pro řešení problematiky spojené s výzkumem nových perspektivních nanokompozitů na bázi lehkých kovů. Teoretický rozbor zkoumaných dějů bude proveden s využitím znalostí z elementární dislokační dynamiky. Výsledkem bude také návrh tepelného zpracování vedoucího k vyšší teplotní stabilitě zkoumaných materiálů.
References
[1] N. Chawla,K.K.Chawla,Metal Matrix Composites,Springer Verlag,New York,
2006.
[2] W.G.Wang,B.L.Xiao,Z.Y.Ma,Compos.Sci.Technol.72(2012)152–158.
[3] T.W.Clyne(Ed.),Comprehensive Composite Materials,3, Elsevier, Amsterdam,2000
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html