Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Komponování hudby pomocí programovacího jazyka
Thesis title in Czech: Komponování hudby pomocí programovacího jazyka
Thesis title in English: Music composition based on a programming language
Key words: kompozice hudby, syntéza hudby, programovací jazyk, MIDI, formální gramatiky
English key words: music composition, music synthesis, programming language, MIDI, formal grammars
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Ladislav Maršík
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.01.2016
Date of assignment: 26.01.2016
Confirmed by Study dept. on: 29.03.2016
Date and time of defence: 20.06.2017 00:00
Date of electronic submission:19.05.2017
Date of submission of printed version:19.05.2017
Date of proceeded defence: 20.06.2017
Reviewers: Mgr. Jan Hajič, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu na komponovanie hudby pomocou užívateľom zadaných pravidiel. Aplikácia podporuje rôzne typy nástrojov a rôzne hudobné žánre: ragtime, valčík, a iné s možnosťou dodefinovania hudobných žánrov používateľom.

Hudobný žáner je definovaný pomocou programovacieho jazyka, ktorým užívateľ definuje hudobnú štruktúru a jednotlivé party. Vytvorený program je ďalej interpretovaný a po zadaní vstupných parametrov ako je tempo a tónina je vytvorený MIDI súbor. Pri komponovaní hudby môže užívateľ zvoliť možnosť práce s vizuálnym užívateľským rozhraním, ktoré sprístupňuje aplikáciu aj pre ľudí bez programátorského zázemia. Vytvorená skladba sa dá prehrať priamo z rozhrania. Skladateľ má teda možnosť pracovať s preddefinovaným žánrom a ten konkretizovať do skladby podľa vlastných predstáv, alebo vytvoriť nové žánre a skladby. Motivácia pre aplikáciu je jednoduché vytváranie hudby pre rôzne účely hudobnej produkcie (film, hudba na pozadí), ale tiež ako pomôcka pre skladateľa na vytvorenie hudobného materiálu.

Prístup komponovania hudby pomocou programu je založený na tradičnom prístupe generovania hudby pomocou formálnych gramatík (McCormack [1]), prináša však nové možnosti interakcie skladateľa so systémom, a vo výsledku produkuje hudbu bližšiu k autorským kompozíciam.
References
[1] McCormack, Jon. Grammar based music composition. Complex systems 96 (1996): 321-336.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to create an application capable of user-guided music composition. Application supports various timbres and music genres: ragtime, waltz and others, with a possibility to add user-defined genres.

Music genre is defined by a programming language, which describes structure of a piece and the usage of voices. Program is interpreted and after entering parameters such as tempo and key, a MIDI file is created. While composing the music, composer can utilize a graphic user interface with visual aids, which enables even composers without programming background to use the application. Composition can be played directly from the interface. Composer has the possibility to work with a pre-defined genre to create a piece, modifying music to a desired level, or to create a piece based on a custom genre. Motivation is to create music for music production purposes such as film music or background music, or as a tool for composer to gather music material.

The approach to music generation is based on a traditional music synthesis using formal grammars (McCormack [1]), however, bringing more interaction with the composer, thus the compositions being closer to human art.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html