Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kyselý růst u mutantů Arabidopsis s poruchami buněčné morfogeneze
Thesis title in Czech: Kyselý růst u mutantů Arabidopsis s poruchami buněčné morfogeneze
Thesis title in English: Acid growth in Arabidopsis mutants affecting cell morphogenesis
Key words: kyselý růst; auxin; komplex exocyst; forminy; malé GTPázy; buněčný dlouživý růst
English key words: acid growth; auxin; exocyst complex; formins; small GTPases; cell elongation
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Supervisor: prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Author:
Advisors: prof. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
Preliminary scope of work
Teorie kyselého růstu ukazuje na vztah mezi aktivací protonové pumpy na plasmalemě auxinem a rozvolněním stěnové struktury působením sníženého pH v apoplastu. Podíl cytoskeletu a zvláště sekreční dráhy na této reakci je do značné míry neznámý. Cílem této diplomové práce bude provést průzkum reakcí kyselého růstu u vybraných mutantů Arabidopsis s poškozenou sekreční dráhou a cytoskeletem ve srovnání s WT.
Preliminary scope of work in English
Acid growth theory implies a relation between the cytoplasmic membrane proton pump activation by auxin and relaxation of the cell wall due to the decreas in apolastic pH. Involvement of the cytoskeleton and especially of the secretory pathway in this reaction is largely unknown. Aim of this Master thesis will be to screen this response in selected Arabidopsis secretory pathway and cytoskeletal mutants in comparison with the WT.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html