Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Generování melodií pomocí genetického algoritmu
Thesis title in Czech: Generování melodií pomocí genetického algoritmu
Thesis title in English: Melody generation using a genetic algorithm
Key words: genetický algoritmus, evoluční algoritmus, syntéza hudby, generování melodie
English key words: genetic algorithm, evolutionary algorithm, music synthesis, melody generator
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Ladislav Maršík
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 31.10.2015
Date of assignment: 31.10.2015
Confirmed by Study dept. on: 24.11.2015
Date and time of defence: 08.09.2016 00:00
Date of electronic submission:27.07.2016
Date of submission of printed version:28.07.2016
Date of proceeded defence: 08.09.2016
Reviewers: Mgr. Tomáš Křen
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vytvoření aplikace schopné generovat melodie pomocí genetického algoritmu řízeného uživatelským hodnocením mezivýsledků. Vygenerovaná melodie může sloužit pro inspiraci nebo jako hudební podklad pro práci a relaxaci.

Uživatel je schopen popsat vlastnosti žádané melodie pomocí modulů, které může k aplikaci volně přidávat a nastavovat jejich chování. Díky stromové reprezentaci každé skladby je možné upravovat vytvářenou melodii na různých úrovních: rytmus, hudební nástroj či míra opakování motivů. Aplikace také podporuje generováni polyfonní skladby, vytvořené z hlavní a doprovodné melodie.

Důraz práce je, vedle efektivního zacházení se skladbami pomocí stromových struktur, kladen na správný výběr křížícího algoritmu. Práce je založena na základním principu syntézy zvuku pomocí evolučních algoritmů, jak je popsaný v literatuře [1] [2], analyzuje však i moderní přístupy a vybírá správný postup pro dosáhnutí cíle.
References
[1] Juan Romero, Penousal Machado: The Art of Artificial Evolution: A Handbook on Evolutionary Art and Music Springer 2008
[2] E. R. Miranda, J. A. Biles: Evolutionary Computer Music, Springer-Verlag
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to develop an application capable of generating melodies using a genetic algorithm driven by user ratings. Generated melody can be used for inspiration, or as background music for work or relaxation.

User can describe properties of the desired melody using pluggable modules and their settings. Thanks to a tree representation of each composition it is possible to modify the melody on different levels: rhythm, instrument, or the amount of repetition. Application also supports generation of polyphonic musical pieces, comprised of a main melody and an accompanying melody.

The main emphasis of the work is, apart from effective manipulation of the tree structures representing given music, on the correct selection of a crossbreeding algorithm. The work is based on basic principles of music synthesis using genetic algorithms, as described in literature [1] [2]; however, it also analyses modern approaches and selects the appropriate technique for the task.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html