Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 323)
Assignment details
  
Studium kvantově kritického bodu v cerových tetragonálních sloučeninách
Thesis title in Czech: Studium kvantově kritického bodu v cerových tetragonálních sloučeninách
Thesis title in English: Study of quantum critical point in tetragonal Ce-based compounds
Key words: kvantově kritický bod, hydrostatický tlak, magnetické vlastnosti
English key words: quantum critical point, hydrostatic pressure, magnetic behavior
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Jaroslav Valenta, Ph.D.
Author:
Advisors: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Guidelines
- Prostudování tématiky experimentálních pozorování kvantově kritického bodu
- Charakterizace magnetických vlastností látek vybraných sloučenin např.: typu CeRu(Si1 xGex)3 za atmosférického tlaku
- Montáž vzorku pro tlakový experiment
- Provedení tlakového experimentu vybrané sloučeniny v nízkých teplotách
- Vyhodnocení dat
- Sepsání bakalářské práce
References
1. M. Eremets: High pressure experimental methods, Oxford University Press, 1996
2. S. Klotz: Techniques in high pressure neutron scattering, CRC Press, 2013
3. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985
4. Články v odborné literatuře (např.: http://scitation.aip.org/content/aip/journal/rsi)
Preliminary scope of work
Odvětví fyziky vysokých tlaků je poměrně mladé, založené držitelem Nobelovy ceny Percy Williams Bridgmanem. Je však neméně důležité jako fyzika nízkých teplot, jelikož teplota a tlak jsou jedny ze základních termodynamických proměnných. Působením tlaku na materiál se mění fyzikální vlastnosti tohoto materiálu udávané silami vnitřních interakcí, které jsou právě tlakem ovlivněny. Tímto způsobem můžeme materiál dovést do blízkosti tzv. kvantově kritického bodu (QCP), který se objevuje při nulové teplotě na rozhraní magneticky uspořádané a neuspořádané fáze ( http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_critical_point ).
V rámci studie sloučenin CeRu(Si1 xGex)3 bude provedeno několik tlakových experimentů se zaměřením na jejich magnetické chování za vysokého hydrostatického tlaku a nízkých teplot. V případě aktivity studenta budou získané výsledky předmětem publikace v mezinárodním impaktovaném časopise.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html