Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 284)
Assignment details
   Login via CAS
Příprava monokrystalu CePd2Al2 a jeho strukturní a fázová charakterizace
Thesis title in Czech: Příprava monokrystalu CePd2Al2 a jeho strukturní a fázová charakterizace
Thesis title in English: Preparation of CePd2Al2 single crystal and its structural and phase characterization
Key words: CePd2Al2, monokrystal, příprava, krystalová struktura, fázová charakterizace
English key words: CePd2Al2, single crystal, crystal structure, phase characterization
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
Author:
Advisors: prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
Guidelines
• seznámení se s problematikou práce, studium odborné literatury
• seznámení se s metodami přípravy monokrystalu na aparaturách dostupných na Katedře kondenzovaných látek
• příprava monokrystalu CePd2Al2 vhodné velikosti
• pečlivá fázová a strukturní analýza vzorku
• sepsání bakalářské práce
References
[1] L.C. Chapon, E.A. Goremychkin, R. Osborn, B.D. Rainford, S. Short, Physica B 378380 (2006) 819.
[2] M. Klicpera, P. Javorský, A. Hoser, J. Alloys Comp. 596 (2014) 167172.
[3] D. T. Adroja, A. del Moral, C. de la Fuente, A. Fraile, E. A. Goremychkin, J.W. Taylor, A. D. Hillier, F. Fernandez-Alonso, Phys. Rev. Lett. 108 (2012) 216402.
[4] M. Klicpera, J. Pásztorová, P. Javorský, J. Supercond. Nov. Magn. 27 (2014), DOI: 10.1007/s10948-014-2692-z.
[5] M. Klicpera, P. Doležal, J. Prokleška, J. Prchal, P. Javorský, J. Alloys Comp.(2015), DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.03.095.
Preliminary scope of work
Intermetalická sloučenina CePd2Al2 patří do poměrně široké skupiny sloučenin RT2X2 (R = vzácná zemina, T = transitivní d-kov, X = p-kov) krystalizující v tetragonální struktuře typu CaBe2Ge2 (prostorová grupa P4/nmm, 129) [1]. Mezi cérovými sloučeninami, na které se přirozeně soustřeďuje pozornost pro jejich často ne plně lokalizované 4f elektrony, zaujímají CeT2X2 sloučeniny zvláštní místo. Sloučeniny CeT2X2 vykazují takové vlastnosti jako těžko-fermionové chování, komplexní magnetické uspořádání v nízkých teplotách nebo supravodivost indukovanou působením vnějšího tlaku. Velice častá je také nestabilita krystalové struktury, která ústí ve strukturní přechod do méňě symetrické struktury nebo tzv. distorzi krystalové mříže. Další velice zajímavý jev, pozorovaný ve sloučenině CePd2Al2, je přítomnost silné electron-fononové interakce [1]. Interakce krystalového pole s mřížovými vibracemi vede k formování nových kvantových quisi vazebných stavů, tak zvaných vibronů. Tyto kvantové stavy se projevují přítomností dalšího píku v energetickém spectru získaného z experimentu neelastického neutronového rozptylu.
Bakalářká práce bude spočívat v porozumění dané problematice, studiu odborné literatury a následné přípravě velkého monokrystalu CePd2Al2. Připravený monokrystal bude podroben detailnímu zkoumání technikami elektronové a rentgenové difrakce. Práce bude součástí širšího výzkumu sloučeniny CePd2Al2, kterou se na naší katedře zabýváme. Připravený monokrystal bude použit k dalšímu výzkumu této sloučeniny metodami neutronového rozptylu.
Preliminary scope of work in English
CePd2Al2 belongs to a relatively large group of RT2X2 compounds (R = rare earth, T = transition d-metal, X = p-metal) crystallizing in the tetragonal CaBe2Ge2-type structure (space group P4/nmm, 129) [1]. Among the Ce-based compounds, which naturally attract large attention because of often not fully localized 4f-electron, CeT2X2 compounds exhibit such interesting properties as heavy-fermion behavior, complex magnetic ordering at low temperatures or pressure induced superconductivity. Another highly interesting phenomenon observed in CePd2Al2, the presence of strong electron-phonon coupling, was reported quite recently [1]. The interaction of crystal electric field (CEF) with phonon modes leads to the formation of new quantum quasi-bound states, so called vibron states, which demonstrate itself as the additional peak in inelastic neutron scattering energy spectra.
Bachelor thesis will consist in understanding of problematic, study of literature and following preparation of large CePd2Al2 single crystal. Prepared single crystal will be investigated by means of electron and x-ray diffraction. The work will be a part of larger research of CePd2Al2 compound which is already under way. Prepared single crystal will be used for further investigation of CePd2Al2 employing the neutron scattering techniques.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html