Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 323)
Assignment details
  
Příprava monokrystalů geometricky frustrovaných vzácnozeminných sloučenin
Thesis title in Czech: Příprava monokrystalů geometricky frustrovaných vzácnozeminných sloučenin
Thesis title in English: Synthesis of geometrically frustrated rare-earth based single crystals
Key words: monokrystal, sloučeniny vzácných zemin, magnetické vlastnosti
English key words: single crystal, rare-earth compounds, magnetic properties
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Silvie Černá, Ph.D.
Author:
Guidelines
1) studium literatury
2) syntéza vybraných sloučenin ve formě monokrystalu - Czochralského metoda
3) analýza připravených materiálů - rentgenová difrakce, EDX analýza
4) měření magnetických a termodynamických vlastností, měření magnetizací, specifických tepel, elektrického odporu
6) popis a analýza magnetických a termodynamických vlastností připravených sloučenin na úrovni znalostí studenta Bc. stupně programu Fyzika
References
Solid state physics / Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, New York : Brooks / Cole, c1976
Úvod do fyziky pevných látek / Charles Kittel, Praha, Academia, 1985
Elektronické odborné časopisy
Preliminary scope of work
V minulosti bylo identifikováno mnoho vzácnozeminných sloučenin se stechiometrií R2T2X (R-lanthanoid, T-tranzitivní kov, X-p-kov). U většiny těchto sloučenin byla studována pouze krystalová struktura, teprve v poslední době se započalo se studiem termodynamických vlastností a jejich souvislostí s krystalovou strukturou. Z předchozích studií vyplývá, že mnoho z těchto sloučenin vykazuje zajímavé magnetické vlastnosti.
Předmětem bakalářské práce bude příprava monokrystalů vybraných sloučenin R2T2X, které krystalizují v tetragonální krystalové struktuře typu Mo2FeB2 (prostorová grupa P4/mbm). Atomy vzácné zeminy jsou uspořádány tak, že tvoří trojúhelníkový motiv. Ten přináší do sloučenin geometrickou frustraci, která se může projevit i na magnetických vlastnostech.
V případě přítomnosti anti-feromagnetických interancí můžeme vidět podobnost s tzv. 2D - Shastry-Sutherlandovou mříží, která byla nalezena například u již studované sloučeniny Ce2Pd2In. Předkládaná bakalářská práce se zaměří na přípravu monokrystalů vybraných sloučenin v trojobloukové peci pomocí Czochralského metody a studium jejich magnetických vlastností.
Preliminary scope of work in English
Many rare-earth based compounds with stoichiometry R2T2X (R-lanthanide, T-transition metal, X-p-metal) were already identified in the past. For most of these compounds only the crystal-structure is known. Only lately the studies of thermodynamic properties started. There was found that many of these compounds show interesting magnetic properties.
The subject of the work will be the synthesis of monocrystals of selected R2T2X compounds crystallizing in tetragonal Mo2FeB2 crystal-structure type (space group P4/mbm). The rare-earth atoms form a triangular lattice. This brings the geometrical frustration into the system what can ... on magnetic properties. In the case of antiferromagnetic interactions we can see the similarity with so-called Shastry-Sutherland lattice which was already found for Ce2Pd2In.
The bachelor work will consist of preparation of monocrystals of selected compounds in the tri-arc furnace using the Czochralski method and of study of crystal structure and magnetic properties of synthesized compounds.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html