Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Modifikace polymerů pomocí plazmatu
Thesis title in Czech: Modifikace polymerů pomocí plazmatu
Thesis title in English: Modification of polymers by plasma
Key words: plazma, polymer, smáčivost, morfologie, povrchová energie
English key words: plasma, polymer, wettability, morphology, surface energy
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: RNDr. Pavel Solař, Ph.D.
Author:
Guidelines
1) Seznámení se s aparaturou pro modifikaci povrchů pomocí plazmatu a metodami používanými pro analýzu povrchů polymerních materiálů.
2) Modifikace vybraného typu polymerního materiálu za různých podmínek.
3) Analýza modifikovaných povrchů.
4) Vypracování závěrečné zprávy
References
Odborné články k týkající se dané problematiky. Bude upřesněno po konzultaci se školitelem.
Preliminary scope of work
Polymery díky své relativně nízké ceně a vhodným objemovým vlastnostem jako jsou například průhlednost, flexibilita, teplotní odolnost, bariérové vlastnosti atd. nacházejí v současné době uplatnění v celé řadě moderních technologických oborů. Použití konvenčních polymerů je však v celé řadě aplikací limitováno jejich povrchovými vlastnostmi a to zejména příliš nízkou nebo naopak příliš vysokou povrchovou energií, nedostatečnou biokompatibilitou či špatnou adhezí mezi nimi a na ně nanášenou (bio)funkční vrstvou. Z tohoto důvodu je nutné modifikovat povrchové vlastnosti polymerních materiálů. Jednou ze slibných a stále častěji využívaných metod úpravy povrchů je modifikace pomocí plazmatu. Studium vlivu plazmatu na povrchové vlastnosti polymerů tudíž představuje aplikačně velice zajímavé téma.

Tento projekt bude zaměřen na charakterizaci vlivu plazmatu, dielektrického bariérového výboje nebo nízkotlakého plazmatu, na vybraný typ polymeru. Hlavním cílem je popsat změny v morfologii, chemickém složení a povrchové energii polymeru v závislosti na parametrech plazmatu (příkon, doba opracování, vzdálenost mezi elektrodou a opracovávaným polymerem). Projekt přepokládá zvládnutí technologie opracování polymerních materiálů pomocí plazmatu a osvojení si základních diagnostických metod (AFM, určování chemického složení, měření povrchové energie.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html