Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 263)
Assignment details
   Login via CAS
Stanovení silné vazbové konstanty z jetových spekter naměřených experimentem ATLAS
Thesis title in Czech: Stanovení silné vazbové konstanty z jetových spekter naměřených experimentem ATLAS
Thesis title in English: Determination of the strong coupling constant using jet spectra measured by the ATLAS experiment
Key words: QCD, silná vazbová konstanta, jet, ATLAS
English key words: QCD, strong coupling constant, jet, ATLAS
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D.
Author:
Guidelines
Z inkluzivních jetových spekter naměřených kolaborací ATLAS se dá stanovit silná vazbová konstanta, a to porovnáním experimentálních výsledků s teoretickou závislostí spekter na tomto parametru. Student stanoví střední hodnotu této konstanty. Vyzkouší též jednoduchý způsob odhadu systematické chyby. Případně může vyzkoušet způsob(y) sofistikovanější a také se může pokusit o odhad chyby statistické.
Student si osvojí práci se základními výpočetními nástroji, kterými jsou programovací jazyk C++ a framework na analýzu dat ROOT. Také se seznámí se statistickými metodami běžně používanými v částicové fyzice.
References
Malaescu, B., Starovoitov, P. Evaluation of the Strong Coupling Constant α S Using the ATLAS Inclusive Jet Cross-Section Data. http://arxiv.org/abs/1203.5416
Chýla, J. Quarks, partons and Quantum Chromodynamics. http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/lecture_notes_cz.php
ROOT - http://root.cern.ch
Preliminary scope of work
Silná interakce je jednou ze čtyř známých sil. Teoreticky je popsána modelem, který se nazývá kvantová chromodynamika (QCD). Nejdůležitějším parametrem QCD je tzv. silná vazbová konstanta, jejíž hodnota musí být stanovena experimentálně.
ATLAS je jedním ze dvou hlavních experimentů vybudovaných na urychlovači LHC za účelem studia produktů srážek protonů o nejvyšší člověkem dosažené energii. Účinný průřez inkluziní produkce jetů je důležitým měřením pro studium silné interakce. Byl změřen na datech nabraných experimentem ATLAS v roce 2011 za významného přispění ÚČJF.
Stejné měření bylo provedeno i na datech nabraných v roce 2010. Z těchto dat byla silná vazbová konstanta také určena. Data z roku 2011 mají ovšem výrazně vyšší statistiku. Navíc znalost systematických chyb je lepší. Dá se očekávat, že tato data povedou k přesnějšímu určení silné vazbové konstanty.
Preliminary scope of work in English
The strong interaction is one of the four known forces. It is described by a theoretical model called the Quantum Chromodynamics (QCD). The most important parameter of QCD is the strong coupling constant whose value must be determined experimentally.
The ATLAS experiment is one of the two main experiments built on the LHC accelerator. Its goal is to study products of collisions of protons accelerated to the highest energies reached by the mankind. The inclusive-jet cross-section is an important measurement for the study of the strong interaction. It was measured by the ATLAS experiment in 2011. IPNP contributed significantly to the measurement.
The same measurement was performed on the data taken in 2010. From these results, the strong coupling constant was also determined. But the 2011 results benefit from much higher statistics. Moreover, the knowledge of the systematic uncertainties is better. One can therefore expect an improved strong coupling constant determination.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html