Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Relaxivita magnetických nanočástic
Thesis title in Czech: Relaxivita magnetických nanočástic
Thesis title in English: Relaxivity of magnetic nanoparticles
Key words: ε-Fe2O3, oxid železitý, nukleární magnetická rezonance, Mössbauerova spektroskopie, hyperjemné interakce
English key words: ε-Fe2O3, ferric oxide, nuclear magnetic resonance, Mössbauer spectroscopy, hyperfine interaction
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.09.2014
Date of assignment: 07.10.2014
Confirmed by Study dept. on: 27.11.2014
Date and time of defence: 23.06.2015 00:00
Date of electronic submission:19.05.2015
Date of submission of printed version:26.05.2015
Date of proceeded defence: 23.06.2015
Reviewers: Ing. Adriana Lančok, Ph.D.
 
 
 
Advisors: RNDr. Tomáš Kmječ, Ph.D.
Mgr. Vít Herynek, Ph.D.
RNDr. Karel Závěta, CSc.
Guidelines
Vypracování literární rešerše studovaných nanočástic. Osvojení si teoretických základů, seznámení se s experimentální technikou a metodami měření hyperjemných parametrů pomocí Mössbauerovy spektroskopie a relaxačních dob pomocí NMR. Charakterizace vybraných vzorků pomocí dalších experimentálních metod (TEM, RTG difrakce, magnetická měření,...).
Měření Mössbauerových spekter magnetických nanočástic při pokojové teplotě v závislosti na podmínkách přípravy. Vyhodnocení hyperjemných parametrů ze získaných dat pomocí standartních fitačních programů (Confit, Normos, FitSuite,...).
Studium interakcí magnetických nanočástic obalených v amorfním SiO2 s biologickými systémy, zejména relaxivity ve vodném prostředí.
References
P. Petrovič: Mössbauerova spektroskopia, I. Základy teórie a experimentu, Elfa s.r.o, Košice 2008, ISBN 978-80-8086-081-3
B. Sedlák, R. N. Kuzmin: Jaderné resonanční metody ve fyzice pevných látek , SPN, Praha 1978
P. Gütlich, E. Bill, A.X. Trautwein: Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011
Ch. P. Slichter: Principles of magnetic resonance. 3rd enl. and updated ed. Berlin, Springer, 1990, 655 s. ISBN 3-540-50157-6.
Nguyen TK Thanh, Magnetic Nanoparticles: From Fabrication to Clinical Applications, CRC Press Taylor & Group, Boca Raton, 2012

Soubor vybraných článků.
Preliminary scope of work
Pokračující miniaturizace elektronických elementů a především široké možnosti aplikací v medicíně a v životním prostředí vedou k soustředěnému zájmu o systémy, které jsou tvořeny magnetickými nanočásticemi oxidů železa. Základními aplikacemi magnetických nanočástic v medicíně jsou magnetická hypertermie, cílený transport léčiv a zejména jejich použití jako kontrastních látek pro zvýšení kontrastu při zobrazování jadernou magnetickou rezonancí (MRI).
Pro určení krystalové struktury, chemického a fázového složení, stechiometrie, magnetických vlastností, morfologie a velikostní distribuce nanočástic je nezbytná charakerizace nanočástic pomocí metod transmisní elektronové difrakce (TEM), magnetických měření, rentgenové difrakce (XRD) a jaderných metod, které využívají atomových jader jako lokálních sond v materiálu nanočástic - Mössbauerova spektroskopie (MS) a jaderná magnetická rezonance (NMR).
Pro použití magnetických nanočástic jako kontrastních látek při zobrazování jadernou magnetickou rezonancí je důležitá jejich schopnost ovlivňovat relaxační doby jader vodíku nacházejících se biologických systémech tzv. relaxivita.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html