Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Poutní legendy v barokních Čechách
Thesis title in Czech: Poutní legendy v barokních Čechách
Thesis title in English: Pilgrimage legends in Bohemia in the Baroque period
Key words: mariánské poutě, Čechy 16.–18. stol., Panna Marie, legendy, communitas, liminalita
English key words: Marian pilgrimage, Bohemia 16th–18th cent., Virgin Mary, legends, communitas, liminality
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.06.2014
Date of assignment: 16.06.2014
Confirmed by Study dept. on: 24.06.2014
Date and time of defence: 04.06.2015 08:30
Date of electronic submission:04.05.2015
Date of submission of printed version:04.05.2015
Date of proceeded defence: 04.06.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Ve své práci se budu zabývat kultem Panny Marie v Čechách v pobělohorské době, kdy došlo k výraznému rozvoji mariánské úcty a poutních míst. Kolem poloviny 17. století dochází v českých zemích kvůli bitvě na Bílé hoře a následnému Obnovenému zřízení zemskému k podstatným změnám ve společenském uspořádání, které podle mě souvisí právě s rozvojem poutí. Zaměřím se na dvě nejdůležitější česká mariánská místa, Svatou horu u Příbrami a Starou Boleslav. Na základě legend a knih zázraků z těchto dvou míst se pokusím analyzovat roli poutních míst v české pobělohorské společnosti, jakým způsobem odráží novou sociálně-politickou situaci a jaký je jejich vztah k Habsburské monarchii. Metodologicky se budu opírat zejména o práce britských antropologů Victora Turnera a Mary Douglas.
References
BALBÍN, Bohuslav. Tuřanská Madona, neboli, Historie původu a zázraků veliké matky Boha i lidí Marie, jejíž ctihodná socha, nalezená v trní blízko Brna, označená nebeským světlem, je velkými zástupy lidí uctívána, nyní poprvé důst. p. Bohuslavem Aloisem Balbínem z Tovaryšstva Ježíšova sepsaná léta 1658 s povolením představených. 1. vyd. v českém překladu. Brno: Facta Medica, 2010.
BOČKOVÁ, Hana. Knihy nábožné a prosté. K nábožensky vzdělávací slovesné tvorbě doby barokní, Brno 2009.
ČERNÝ, Karel. Století jezuitských zázraků (1600 – 1722) v zápisech P. Jana Millera SJ, in: Petra Cemus (ed.), Bohemia Jesuitica 1556 – 2006, Praha, Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 405 – 418
ČERNÝ, Karel. Ostatky, zázraky a bratrstva v jezuitské koleji v Klatovech v 17. a na počátku 18. století, in: Sborník z historie a dějin umění 2 / 2003, Klatovy, Klatovy 2003, s. 51 – 66. ISBN 80-85628-78-3.
ČORNEJOVÁ, Ivana, KUCHAŘOVÁ, Hedvika a VALENTOVÁ, Kateřina, eds. Locus pietatis et vitae: sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008.
DOUGLAS, Mary. Purity and Langer. London: Routledge, 2002.
HOLUBOVÁ, Markéta: Textové a obrazové zaznamenání svatohorských zázraků ve světle barokní doby. Podbrdsko, VIII, 2001, s. 68-75.
HOLUBOVÁ, Markéta: Zázračná uzdravení ve světle svatohorských knih zázraků. Český lid 89, 2002, s. 217-238.
HOLUBOVÁ, Markéta: Tištěná poutní produkce a její čtenář konzument. In: Radimská, Jitka (ed.): K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven „Čtenář a jeho knihovna“. Opera romanica 4, České Budějovice 2003, s. 359-568.
HOLUBOVÁ, Markéta: Soupis tištěných sbírek zázraků jezuitských poutních míst. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 17, 2001-2002, Praha 2003, s. 116-132.
MIKULEC, Jiří. Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Praha : Grada, 2013.
MIKULEC, Jiří a kol. Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě. Praha: Historický ústav, 2013.
TURNER, Victor and TURNER, Edith. Image and pilgrimage in christian culture: anthropological perspectives. New York: Columbia University Press, 1978.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html