Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 322)
Assignment details
  
Vývoj magnetismu a supravodivosti v těžkofermionových sloučeninách CenPdmIn3n+2m
Thesis title in Czech: Vývoj magnetismu a supravodivosti v těžkofermionových sloučeninách CenPdmIn3n+2m
Thesis title in English: Evolution of magetism and supercoductivity in CenPdmIn3n+2m hevy fermion compounds
Key words: supravodivost, magnetismus, těžkofermionové systémy
English key words: Superconductivity, Magnetism, Heavy fermion systems
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Author:
Advisors: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Dr. rer. nat. Jeroen Custers
Guidelines
1. Základní pochopení studované problematiky, studium literatury
2. Praktické zvládnutí elektronové mikroskopie, a EDX analýzy
3. Mikroskopie FIB a následné mikroobrábění pomocí FIB (úzká spolupráce se školitelkou)
4. Vyhodnocení a interpretace naměřených výsledků
5. Prezentace výsledků, sepsání a odevzdání práce
References
1. Aktuální odobrná literatura - např.
2. Charles Kittel, Úvod do fyziky pevných látek
3. Neil W. Ashcroft, N. David Mermin: Solid state physics
4. Ch. Pfleiderer: Superconducting phases of f-electron compounds, REVIEWS OF MODERN PHYSICS 81 (2009)1551

Preliminary scope of work
Nedávno (2009-2013) objevené sloučeniny s obecným chemickým vzorcem CenPdmIn3n+2m, (n, m = přirozená čísla) patří do již více než dekádu studovanách materiálů, ve kterách hraje hlavní roli koexistence nekonvenční supravodivosti a magnetického uspořádání. Z hlediska dimenzionality Fermiho plochy (2D-3D) patří tato nová skupina k velice atraktivní problematice, protože široká variace složení (tedy stechiometrií daných hodnotami n a m v obecném vzorci) umožnuje systematicky studovat vliv vrstvení CeIn3/PdIn2 na kritickou teplotu supravodivosti, přechod do magneticky uspořádaného stavu, či najít koexistenci magnetismu a supravodivost, jak je tomu například ve sloučenině Ce3PdIn11. Příprava těchto materiálů v požadnovaném složení není triviální záležitostí. Některé ze sloučenin byly pozorovány jen jako mikroskopické inkluze v sousední fázi, navíc se vzorek od vzorku mírně posouvají teploty fázových přechodů, což naznačuje rozdílnost těchto vzorků z hlediska krystalové struktury.
Práce bude zaměřena na přípravu kvaltiních jednofázovách vzorků CenPdmIn3n+2m, pomocí techniky obrábění fokusovaným intovým svazkem a studium transportních a magnetických vlastností v těchto materiálech.
Student/ka se tedy seznámí následujícími technikami:
• Elektronová mikrospie a enegiově disperzní analýza vzorků
• Rentgenová difrakce
• Mikroskopie fokusovaným iontovým svazkem (FIB) a následné mikroobrábění pomocí FIB
• Príprava vzorků pro eletrotransportní měření (kombinace FIB a elektronové litografie)
• Měření transportních vlastností za velmi nízkých teplot (~100 mK)
Dále se student(ka) seznámí se základy magnetismu a supravodivosti a naučí se prezentovat výsledky své práce formou krátkých příspěvků (v anglickém jazyce) na pravidelných seminářích či formou konferenčních posterů.
Práce bude realizována v moderních laboratořích MFF UK (převážně na pracovištích KFKL, KFM, KFPP, nízkoteplotní měření pak v LMNT - www.lmnt.cz).

Bakalářská práce ve stejném, nebo příbuzném oboru je výhodou, nikoli podmínkou pro zvládnutí dané problematiky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html