Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Odloučení Lucemburska od Koruny české
Thesis title in Czech: Odloučení Lucemburska od Koruny české
Thesis title in English: Separation of Luxembourg from the Lands of the Bohemian
Crown
Key words: odloučení, Lucembursko, Koruny česká, Burgundsko, Eliška Zhořelecká, Filip Dobrý, Vilém Saský
English key words: separation, Luxembourg, the Lands of the Bohemian Crown, Burgundy, Elisabeth of Görlitz, Philip the Good, William of Saxony
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Legal History (22-KPD)
Supervisor: doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.
Author: JUDr. Martin Stehlík - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.12.2013
Date of assignment: 09.12.2013
Confirmed by Study dept. on: 09.12.2013
Date and time of defence: 05.09.2016 10:00
Venue of defence: PF UK m. 204
Date of electronic submission:15.07.2015
Date of proceeded defence: 05.09.2016
Opponents: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předmětem rigorózní práce je popsat a analyzovat proces odloučení Lucemburska od Koruny české. Téma bylo vybráno z důvodu, že nebylo dosud historiografií řešeno. Práce se opírá především o primární zdroje a pracuje s citacemi obsahu právních dokumentů. Úvod práce nastiňuje význam této problematiky a stávající literaturu a prameny. První kapitola rámcově popisuje proces začlenění Lucemburska mezi země Koruny české. Následující kapitola pak popisuje převzetí Lucemburska králem Václavem IV. na základě jeho nástupnictví po Václavovi Lucemburském a zastavování tohoto vévodství dalším panovníkům, Joštovi Lucemburskému a Ludvíkovi Orleánskému. Tato kapitola však popisuje zejména počátky burgundské expanze do Lucemburska založené svatební smlouvou mezi Eliškou Zhořeleckou a Antonínem Brabantským. Třetí kapitola se zabývá snahou králů Zikmunda Lucemburského a Albrechta II. zachovat Lucembursko pro Korunu českou a současně snahu burgundského vévody Filipa Dobrého získat vévodství od Elišky Zhořelecké pomocí vzájemných smluv. Následující kapitola zmiňuje snahu dalších panovníků Lucembursko ovládnout, zejména pak Vilémem Saským, trevírským arcibiskupem Jakubem ze Sierck a opětovně burgundským vévodou Filipem Dobrým. Přitom analyzuje zejména smlouvy, které za tímto cílem tito panovníci s Eliškou uzavřeli. Zabývá se také projevem dědických nároků Elišky Zhořelecké na Lucembursko. Pátá kapitola popisuje ztrátu Lucemburska v letech 1442-1444, kdy bylo toto vévodství nakonec vojensky ovládnuto burgundským vévodou Filipem Dobrým ve válce s Vilémem Saským. Současně analyzuje také právní postoje obou stran ohledně jejich nároků na tuto zemi. Nekončící soupeření burgundského a saského vévody o Lucembursko, ale také jejich sbližování, a rostoucí zájem o toto vévodství z české strany, jsou hlavním tématem následující kapitoly. Ta rovněž popisuje přijetí Filipa Dobrého lucemburskými stavy za jejich nového zástavního pána po smrti Elišky Zhořelecké. Sedmá kapitola popisuje snahu Ladislava Pohrobka opětovně získat Lucembursko, a sice nejdříve vojensky, posléze právní cestou a nakonec spojenectvím s Francií. Osmá kapitola analyzuje důsledky úmrtí krále Ladislava a zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem. Zejména pak způsob ovládnutí části země francouzským králem Karlem VII. koupí práv od Viléma Saského. Předposlední kapitola seznamuje se snahou Jiřího z Poděbrad Lucembursko zpět získat, a sice nejdříve pomocí diplomacie, posléze i vojenskými plány. Především však analyzuje definitivní vítězství Filipa Dobrého nad všemi zájemci o Lucembursko a způsob jeho nabytí saských a francouzských práv na tuto zemi. Desátá kapitola je věnována boji o Lucembursko mezi českými králi z rodu Jagellonců a Habsburky po vymření burgundských vévodů. Analyzuje také měnící se zájem o vévodství v českém prostředí. V závěru je zhodnocen celý proces odloučení Lucemburska od Koruny české, který je pak rámcově porovnán se ztrátou jiných území Koruny české.
Preliminary scope of work in English
The subject matter of this rigorosum thesis is to provide a description and an analysis of process of separation of Luxembourg (and Chiny) from the Lands of the Bohemian Crown. This topic was chosen for reason that this process of separation was never described and analysed neither by Czech nor foreign historiography so far. Thesis is primarily based on original sources and works with citations of contents of legal documents. The Introduction of this thesis especially outlines the importance of thesis and introduces essential and current literature and other sources. The first chapter which follows the Introduction generally describes the process of incorporation of Luxembourg among the Lands of the Bohemian Crown. Next chapter is focused on takeover of Luxembourg by the King Wenceslas IV for the reason of his succession after Wenceslas I of Luxembourg and afterwards takeover this duchy by Jobst of Moravia and Louis I of Orléans, both for the reason of Lien Agreements. This chapter also highlights origins of Burgundian expansion into Luxemburg based on the marriage contract between Elizabeth of Görlitz and Anthony of Brabant. Third chapter deals with the endeavour of Emperor Sigismund of Luxembourg and King Albert II of Germany to keep Luxembourg for Bohemian Crown and simultaneously the endeavour of Philip the Good, Duke of Burgundy, to acquire this duchy from Elizabeth of Görtlitz by several agreements. The following chapter mentions attempts of other rulers to take control over Luxembourg by legal way through contracts, notably by William III of Saxony, Jacob of Sierck, Archbishop of Trier and repeatedly by Philip the Good. Subsequently also examines manifestation of succession in Luxembourg by Elisabeth of Görlitz for the reason of inheritance. Chapter Five documents the loss of Luxembourg within the years 1442-1444, when this duchy was finally conquered by Philip the Good in the war with William III of Saxony. There is also a brief characterisation of legal attitudes of both sides with regard to their claims on Luxembourg, in this chapter. The never-ending rivalry between dukes of Burgundy and Saxony about Luxembourg and also their convergence and the increasing interest from Czech side in this duchy, in the war about Soest, are the main topics of the succeeding chapter. Chapter Six also refers to recognition of Philip the Good by the Estates of Luxembourg as a new lien ruler of Luxembourg due to his claims after the death of Elisabeth of Görlitz. Seventh chapter illustrates the effort of King Ladislaus the Posthumous to regain Luxembourg: at first by military way, then by negotiation and finally by alliance with France. Chapter Eight shows the consequences of the death of King Ladislaus and the election of George of Poděbrady as the King of Bohemia. This chapter is notably addressed to gaining control over the part of Luxembourg by King Charles VII of France thanks to his purchase of claims from Duke of Saxony. Penultimate chapter looks at the attempt of George of Poděbrady to regain Luxembourg: initially by the help of diplomacy and eventually by military way. Simultaneously this chapter describes the acquisition of Saxon and French rights upon Luxembourg by Philip the Good and his definitive victory over the all other rulers aspiring to take control over this duchy. Last tenth chapter is devoted to the rivalry between King of Bohemia from the House of Jagiellon and monarchs from the House of Habsburgs for Luxembourg after the extinction of Dukes of Burgundy and victory of Maximilian I. of Austria. The clarification of changes in Czech interest in Luxembourg with accent on last attempt of the Czech Estates to bring Luxembourg back to the Bohemian Crown under the rule of Ferdinand I of Austria is given in this last chapter too. At the conclusion the process of separation of Luxembourg (and Chiny) from the Lands of the Bohemian Crown is appraised. The whole process of separation is generally compared to the loss of the other territories from Bohemian Crown.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html