Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Charakterizace nanočástic vybraných oxidů železa
Thesis title in Czech: Charakterizace nanočástic vybraných oxidů železa
Thesis title in English: Characterization of selected iron oxide nanoparticles
Key words: Nanočástice, Mösbauerova spektroskopie, hyperjemné interakce, TEM
English key words: Nanoparticles, Mösbauer spectroscopy, hyperfine interactions, TEM
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.10.2013
Date of assignment: 16.10.2013
Confirmed by Study dept. on: 16.12.2013
Advisors: RNDr. Karel Závěta, CSc.
RNDr. Tomáš Kmječ, Ph.D.
Guidelines
Osvojení si teoretických základů, seznámení se s experimentální technikou a metodami měření hyperjemných parametrů pomocí Mössbauerovy spektroskopie. Charakterizace vybraných vzorků nanočástic pomocí dalších experimentálních metod (TEM, magnetická měření,...).
References
P. Petrovič: Mössbauerova spektroskopia, I. Základy teórie a experimentu, Elfa s.r.o, Košice 2008, ISBN 978-80-8086-081-3
B. Sedlák, R. N. Kuzmin: Jaderné resonanční metody ve fyzice pevných látek , SPN, Praha 1978
P. Gütlich, E. Bill, A.X. Trautwein: Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

Soubor vybraných článků.
Preliminary scope of work
Pokračující miniaturizace elektronických elementů a především široké možnosti aplikací v medicíně a v životním prostředí vedou k soustředěnému zájmu o systémy, které jsou tvořeny magnetickými nanočásticemi oxidů železa. Základními aplikacemi magnetických nanočástic v medicíně jsou magnetická hypertermie, cílený transport léčiv a zejména jejich použití jako kontrastních látek pro zvýšení kontrastu při zobrazování jadernou magnetickou rezonancí (MRI).
Pro určení krystalové struktury, chemického a fázového složení, stechiometrie, magnetických vlastností, morfologie a velikostní distribuce nanočástic je nezbytná charakerizace nanočástic pomocí metod transmisní elektronové difrakce (TEM), magnetických měření, rentgenové difrakce (XRD) a lokálních metod, které využívají atomová jádra jako lokálních sond v materiálu nanočástic jako je Mössbauerova spektroskopie (MS) a jaderná magnetická rezonance (NMR).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html