Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Automatická extrakce konkordancí z Internetu
Thesis title in Czech: Automatická extrakce konkordancí z Internetu
Thesis title in English: Automatic extraction of concordances from the Internet
Key words: automatická extrakce, konkordance, internet
English key words: automatic extraction, concordance, internet
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: school year task
Thesis language:
Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Supervisor: Mgr. Vincent Križ
Author:
Guidelines
Zvolme libovolné cílové slovo v libovolném jazyce. V tomto projektu pod termínem konkordance myslíme kontext daného cílového slova. Tento kontext můžeme definovat počtem slov (např. 10 slov před a 10 slov za cílovým slovem), počtem vět apod. Jeden příklad za všechny, a sice cílové slovo Espana:

http://brat.nlplab.org/img/concordancing-example.png

Cílem tohto projektu bude zhotovit aplikaci, které na vstupu zadáme cílové slovo a počet konkordancí. Aplikace následně požadované množství konkordancí vyhledá a stáhne z Internetu.

Úkolem řešitele bude především:
- analyzovat vhodné Internetové zdroje pro získávání konkordancí,
- vytvořit command-linovou aplikaci pro Linux,
- vytvořit nástroje pro analyzování výsledků.

Množství a účel nástrojů pro analýzu výsledků bude záviset na specifikaci, kterou spoločně vytvoříme. Větší množství sofistikovanějších nástrojů by umožnilo vytvořit z této práce zadání pro Bakalářskou práci.
References
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Concordance_(publishing)#Use_in_linguistics
[2] Tony McEnery, Andrew Hardie: Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice. Cambridge University Press, 6. 10. 2011
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html