Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Vzájemná působení vln a částic v kosmickém plazmatu
Thesis title in Czech:
Thesis title in English: Interactions of waves and particles in space plasmas
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.09.2013
Date of assignment: 27.09.2013
Confirmed by Study dept. on: 31.01.2014
Guidelines
Elektrostatické a elektromagnetické vlny mohou samovolně vznikat v kosmickém plazmatu obsahujícím nestabilní složky. Nestability rozdělovacích funkcí plazmatu tak vedou ke vzniku střídavých elektrickýcj a magnetických polí, jež jsou měřitelné umělými družicemi. Zároveň je možné měřit rozdělovací funkce jednotlivých složek plazmatu a aplikací kinetické teorie šíření vln v plazmatu odhalit příslušné nestability. Příkladem jsou nestability elektronové rozdělovací funkce se ztrátovým kuželem, vedoucí ke vzniku vln na harmonických frekvencích odpovídajících elektronovým Bernsteinovým módům v oblasti geomagnetického rovníku, nebo cyklotronová nestabilita elektronů důležitá pro vznik vln ve hvizdovém módu. Cílem doktorské práce bude získání nových informací o generaci a způsobu šíření vlnových emisí a o vzájemných působeních vln a částic v kosmickém plazmatu.

Náplní disertační práce bude podrobné studium družicových měření elektrických a magnetických poli spojených s vlnami v kosmickém plazmatu a analýza rozdělovacích funkcí plazmatu. S tím bude spojeno použití existujících programů pro zpracování a analýzu dat a pro analýzu řešení komplexní disperzní relace a též úprava stávajícího programového vybavení. Ke studiu budeme používat data umělých družic Cluster nebo Polar. Tato práce je podporována grantovým projektem a může být spojena s kratším pobytem na spolupracujícím zahraničním pracovišti.
References
Časopisecká literatura dle dohody se školitelem.
Preliminary scope of work
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=243
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=243
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html