Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium elektricky vodivých materiálů založených na polyanilinu pomocí hřebenových elektrod
Thesis title in Czech: Studium elektricky vodivých materiálů založených na polyanilinu pomocí hřebenových elektrod
Thesis title in English: Study of electrically conducting materials based on polyaniline using interdigital electrodes
Key words: hřebenové elektrody, polyanilin, elektrický odpor, metoda konečných prvků
English key words: interdigital electrodes, polyaniline, electrical rezistance, finite element method
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: Mgr. Martin Varga, Ph.D.
Author:
Guidelines
a) Seznámit se s teoretickými poznatky v řešené problematice a vypracovat stručnou rešerši.
b) Naučit se ovládat příslušnou aparaturu a obslužné programy pro měření i numerické výpočty.
c) Provést měření vybraných vzorků hřebenovou elektrodou a vyhodnotit naměřená data pomocí počítačových simulací.
References
[1] Mamishev A.V. et al.: Interdigital Sensors and Transducers, Proceedings of the IEEE, v. 92, n. 5, 2004
[2] Advances in Synthetic Metals - Twenty Years of Progress in Science and Technology, ed. Bernier P., Lefrant S., Bidan G., Elsevier, 1999, ISBN 0444720049 (kapitoly 2. a 6.)
[3] Roth S.: One-dimensional Metals, 2nd edition, VCH, Weinheim, 1995, ISBN 35-27268-75-8
[4] Schroder K.D.: Semiconductor Material and Device Characterization, 2nd edition, Wiley-Intrescience Publication, 1998, ISBN 04-71241-39-3 (vybrané kapitoly)
[5] Zimmerman W.B.J.: Multiphysics Modeling with Finite Element Method, 1st edition, World Scientific Publishing Company, 2006, ISBN 978-981-256-843-4 (vybrané kapitoly)
a další zejména časopisecká literatura týkající se tématu.
Preliminary scope of work
Jednou z důležitých vlastností vodivého polymeru, polyanilinu, je jeho schopnost snadno polymerizovat na široké škále povrchů za vzniku tenké vrstvy (typicky 100 nm) nebo vytvářet makroskopické třírozměrné vodivé materiály uvnitř nevodivé matrice (např. uvnitř hydrogelu). Oba zmíněné případy, t.j. tenké vrstvy a 3D struktury, mají velký význam pro praktické aplikace.

Výhodou hřebenové elektrody oproti např. deskovému sendvičovému uspořádaní je umístění elektrod jenom z jedné strany vzorku a své využití našla proto zejména v oblasti senzorů. V rámci této práce budou takové elektrody použity na studium DC/AC vlastností vodivých materiálů různé geometrie.

Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou vodivých polymerů, dále s principem hřebenové elektrody (případně s dalšími metodami měření elektrických vlastností) a simulacemi pomocí metody konečných prvků. Naměřená data budou vyhodnocena pomocí počítačových simulací s cílem určit materiálové vlastnosti, t.j. rezistivitu a permitivitu. Numerické výpočty budou také zaměřeny na stanovení rozsahu použitelnosti metody s ohledem na různou geometrii vzorků.

Příslušné přístrojové vybavení je k dispozici na pracovišti zadavatele.
Práce zahrnuje experimentální část (vlastní měření) i matematické modelování.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html