Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Traumatizující dopad sexuálního zneužívání v dětství
Thesis title in Czech: Traumatizující dopad sexuálního zneužívání v dětství
Thesis title in English: Traumatizing impact of child sexual abuse
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor:
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.12.2010
Date of assignment: 09.12.2010
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 07.04.2011 11:30
Date of electronic submission:31.01.2011
Date of proceeded defence: 07.04.2011
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Opponents: PhDr. Vendula Junková
  prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
 
 
Preliminary scope of work
Sexuální zneužívání dětí představuje závažný sociopatologický jev a jednu z nejzávažnějších forem ubližování dítěti. Problematika sexuálního zneužívání dětí provází lidstvo po staletí a lze ji nahlížet z mnoha úhlů pohledu a různou optikou. Sexuální zneužívání, zejména ve své intrafamiliární podobě, má zásadní, často silně traumatizující dopad na dítě, na jeho aktuální stav i jeho celkový vývoj, a tím i na kvalitu budoucího života. Přesto dosud není z tohoto pohledu problematice věnován vždy dostatek pozornosti. Traumatizované děti reagují na zneužívání s velkou individuální variabilitou; obraz následků je velmi nejednotný, symptomy bývají spíše nespecifické, což zásadním způsobem ztěžuje též detekci ohrožených dětí. Bez dobré informovanosti o tom, kdo jsou zneuživatelé dětí a z jakých pohnutek je sexuálně atakují, nemůžeme děti dostatečně efektivně před těmito riziky chránit. Intrafamiliární sexuální zneužívání je složitý, multifaktoriální jev, na jehož vzniku, rozvoji a udržování se podílí nejen zneuživatel, ale svůj díl může mít i dynamika a struktura rodinného systému. Správné pochopení těchto souvislostí je nezbytnou podmínkou k zahájení ochrany dítěte před dalším atakováním, k navození žádoucích změn v rodinném systému a k sanaci vztahů. Mnohé děti jsou sexuálně zneužívané od útlého věku a dlouhodobě, nejednou i po dobu několika let – nedokážou se samy z bludného kruhu opakujícího se atakování vymanit a atakování zastavit. Ve své bezmoci se sexuálnímu zneužívání nakonec přizpůsobují, za cenu narušení zdravého vývoje, zdeformování sociálních vazeb a vztahů, zdevalvování vlastní identity a hodnoty, ztrátou sebe sama. Sexuální zneužívání může postupně zasáhnout všechny složky fungování jedince: emocionalitu, identitu, chování, vztahy k sobě i druhým lidem, výkonnost i somatické zdraví. Bez odborné pomoci zůstávají oběti sexuálního zneužívání zajaty v symptomech duševních poruch, a to leckdy i celoživotně. Týrání či zneužívání v jedné generaci může být přenášeno i na další generace prostřednictvím tzv. transgeneračního přenosu.
Preliminary scope of work in English
Sexual abuse of children presents a serious sociopathological phenomenon and one of the most serious forms of harming children. The issue of sexual abuse of children has been accompanying a mankind for centuries and it can be viewed from many angles. Sexual abuse, particularly in its intrafamilial form, has an essential and often very traumatic impact on children. The impact on children´s current state, on their overall development and thus the quality of their future life. Despite that, from this perspective, there hasn´t been always devoted enough attention to this issue yet. Traumatized children react to abuse with great individual variability; picture of the consequences is very fregmented, the symptoms are rather nonspecific, and that also significantly hampers the detection of vulnerable children. We cannot effectively enough to protect children against these risks without good information about who are the abusers of children and for what reason the sexual offending is going on. Intrafamilial sexual abuse is a complex, multifactorial phenomenon, in which creation, development and maintenance is involved not only the abuser, but the structure and dynamics of the family system might play its role too. Proper understanding of these relationships is a necessary condition to start a child´s protection against any future attacts and also to induce desired changes in the family system and the rehabilitation of relations. Many children are sexually abused from an early age and long-term, often for several years - they can not get themselves from the vicious circle of repeating attacks and escape from these attacks. In their helplessness they eventually adapt to sexual abuse for the price of distortion of the healthy development, distorted social ties and relationships. They devaluate their own identity and values by losing themselves. Sexual abuse may gradually affect the functioning of all the individual components: emotionality, identity, behavior, relationship to oneself and other people, performance and somatic health. The victims of sexual abuse have been remaining captured in the symptoms of mental disorders without professional help sometimes even for their lifetime. Bullying or abuse in one generation can be transmitted to future generations through the so-called transgeneration transfer.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html