Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Výchova ke zdraví na základní škole
Thesis title in Czech: Výchova ke zdraví na základní škole
Thesis title in English: Health education in elementary school
Key words: péče o tělo, výživa, sebepojetí, tělesné sebepojetí, fyzická aktivita
English key words: body care, nutrition, self - conception, physical self - conception, physical activity
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Supervisor: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.04.2012
Date of assignment: 23.04.2012
Date and time of defence: 09.05.2012 13:00
Venue of defence: H 221
Date of electronic submission:24.04.2012
Date of submission of printed version:26.04.2012
Date of proceeded defence: 09.05.2012
Reviewers: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
 
 
 
Guidelines
Zpracování zadaného tématu předpokládá řešení těchto úkolů:
1. Prostudovat literaturu týkající se vzdělávací oblasti ?Člověk a zdraví.
2. Seznámit se s realitou výuky předmětu Výchova ke zdraví na základních školách
3. Připravit vlastní výukové nabídky pro 2. stupeň ZŠ a jejich realizace
4. Vytvořit didaktický manuál pro učitele zaměřený na témata: péče o zdraví, duševní hygiena, životní styl, pohybové aktivity, sebepojetí a tělesné sebepojetí
5. Ověřit účinnost programu v 8. a 9. ročníku (cca 60 žáků) 2. základní školy v Plzni prostřednictvím dotazníků (hodnocení inovovaných programů výchovy ke zdraví, navrhovaná doporučení a témata, pozitivní i negativní zkušenosti se zaváděním předmětu do výuky).a rozhovorů s vybranými žáky
6. Analyzovat současný stav a potřeby školy
7. Vyvodit závěry a doporučení pro praxi.
Diplomová práce by měla přinést nové poznatky o možnostech výuky výchovy ke zdraví. Analýza realizovaných programů na jedné konkrétní škole a manuál v podobě zásobníku her, testů a dalších nabídek pomůže učitelům při zavádění nového vzdělávacího obsahu do hodin výchovy ke zdraví. Výsledky práce obohatí současné poznání a umožní připravit doškolování učitelů i inovaci vzdělávacích programů v pregraduálním i postgraduálním studiu na UK FTVS. Zároveň ukáže i další potřeby praxe týkající se metodických materiálů a potřebných témat ...
References
1. Havlínová, M. (Ed.). Program podpory zdraví ve škole: Rukověť projektu Zdravá škola. Praha: Portál, 2006.
2. Kalhous, Z., Obst, O. Školní didaktika. Praha: Portál 2002.
3. Krejčí, M. (Ed.). Health Education and Quality of Life. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007.
4. Kyriacou, R. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.
5. Mužík, V., Mužíková, L. Tělesná výchova a výchova ke zdraví. Mezinárodní komparace. In: Health Education and Quality of Life. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007.
6. Marádová, E. Výchova ke zdraví: školní vzdělávací program: metodická příručka pro 6.- 9. ročník základní školy. Praha: Fortuna, 2006.
7. Pernicová, H. Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví (online), http://www.rvp.cz/clanek/250/610
8. Fialová, L. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010.
Preliminary scope of work
Hlavním cílem práce bylo vytvořit didaktický manuál pro předmět výchova ke zdraví a jeho ověření.
Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis was create an educational manual for health education and its verification.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html