Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Produktor a recipient v reklamní komunikaci
Thesis title in Czech: Produktor a recipient v reklamní komunikaci
Thesis title in English: Producer and recipient in advertising communication
Key words: Reklama, komunikace, komunikační činitele, stylistika
English key words: Advertisement, communication, communication factors, stylistic
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Supervisor: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.12.2010
Date of assignment: 08.12.2010
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 31.01.2011 00:00
Date of electronic submission:05.01.2011
Date of proceeded defence: 31.01.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
 
 
 
Guidelines
Diplomantka prostuduje relevantní odbornou literaturu týkající se reklamy. Na tomto základě a na základě vlastní profesní praxe sestaví korpus textů, které budou předmětem analýzy, a dále pak provede sběr jazykového materiálu z různých složek reklamní komunikace. Při analýze se zaměří především na tyto složky reklamní komunikace:
-          reklamní zadání, vztahy mezi zadavatelem a realizátorem reklamy,
-          specifické rysy komunikace mezi zadavatelem a reklamní agenturou a komunikace v rámci reklamní agentury,
-          vliv cílové skupiny uvnitř agentury a cílové skupiny vně agentury (veřejnosti) na jazykovou podobu reklamních textů,
-          místo tzv. claimu, headlinu a dalších složek reklamního textu v komunikaci,
-          problémy spojené s jazykovou adaptací cizojazyčných reklamních textů.
Na základě analýzy bude diplomantka formulovat závěry o specifických rysech reklamní komunikace a vlivu jednotlivých komunikačních subjektů  na jazykové ztvárnění reklamního textu.
References
BIEDERMANN, Hans. Lexikon symbolů. 1. vyd. Praha : Pavel Dobrovský – BETA, 2008. 503 s. ISBN 978-80-7306-362-7.
 BRANNAN, Tom. Jak se dělá účinná reklama. 1. vyd. Praha : Management Press, Ringier ČR, 1996. 180 s. ISBN 80-85603-99-3.
 Crha, Ivan; Křížek, Zdeněk. Jak psát reklamní text. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1998. 119 s. ISBN 80-7169-308-1.
 ČECHOVÁ, Marie. Styl jako vlastnost komunikátu a textu. In. Čeština – řeč a jazyk. Praha : ISV nakladatelství, 2000, s. 376–382.
 ČECHOVÁ, Marie; KRČMOVÁ, Marie; MINÁŘOVÁ, Eva. Informativní a persvazivní funkce jako konstituující faktor projevu. Funkční styl publicistický. In. Současná česká stylistika. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 244283.
 ČMEJRKOVÁ, Světla. Aluze k české kultuře, historii a enticitě. In. SRPOVÁ, Hana; BARTO EK, Jaroslav; ČMEJRKOVÁ, Světla; JAKLOVÁ, Alena; PÁCL, Pavel. Od informace k reklamě. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, FF, 2007. s. 162172.
 ČMEJRKOVÁ, Světla. Básnický kánon reklamy. In. ČMEJRKOVÁ, Světla; DANE , František; KRAUS, Jiří; SVOBODOVÁ, Ivana. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha : Academia, 1996, s. 180–182.
 ČMEJRKOVÁ, Světla. BESTarostně spolu. Reklama a normy češtiny. Čeština doma a ve světě. 1998, roč. VI, s. 138146.
 ČMEJRKOVÁ, Světla. Jazyk reklamy. In. DANE , František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha : Academia, 1997, s. 133–145.
 ČMEJRKOVÁ, Světla. Když pohřeb, tak do země, když svěžest, tak bez mne. Naše řeč. 1993, roč. 76, s. 184191.
 ČMEJRKOVÁ, Světla. Reklama v češtině, čeština v reklamě. 1. vyd. Voznice : Leda, 2000. 260 s. ISBN 80-85927-75-6.
 Encyklopedický slovník češtiny. KARLÍK, Petr; NEKULA, Marek; PLESKALOVÁ, Jana (ed). 1. vyd. Praha : NLN, 2002. 604 s. ISBN 80-7106-484-X.
 GODDARD, Angela. Language of Advertising: Written Texts. London – New York : Routledge, 1998. 145 s. ISBN 9780203027547.
 HAVRÁNEK, Bohuslav; JEDLIČKA, Alois. O slohu a slohovém rozlišení jazykových projevů. In. Stručná mluvnice česká. Praha : Fortuna, 2002, s. 186–193.
 HOMOLÁČ, Jiří. Intertextovost a utváření smyslu textu. 1. vyd. Praha : UK Karolinum, 1996. 114 s. ISBN 80-7184-201-X.  HUBÁČEK, Josef. Učebnice stylistiky. 1. vyd. Praha : SPN, 1987. 219 s.
 HRBÁČEK, Josef. Funkční styly spisovného jazyka. In. Úvod do studia českého jazyka. Praha : UK Karolinum, 1995, s. 68–75.
 CHATMAN, Seymour. Reálný autor, implikovaný autor, vypravěč, reálný čtenář, implikovaný čtenář, narativní adresát. In. Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno : Host, 2008, s. 153–158.
 JAKOBSON, Roman. Lingvistika a poetika In. Poetická funkce. Jinočany : H&H, 1995, s. 74–105.
 JEDLIČKA, Alois; FORMANKOVÁ, Věra; REJMÁNKOVÁ, Miloslava. Základy české stylistiky. Praha : SPN, 1970, 226 s.
 JELÍNEK, Milan. Stylistika. In. KARLÍK, Petr; NEKULA, Marek; RUSÍNOVÁ, Zdenka (ed.). Příruční mluvnice češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003, s. 699–780.
 JETTMAROVÁ, Zuzana. Mezitextové vazby a interference v české reklamě. In. JANČÁKOVÁ, Jana; KOMÁREK, Miroslav; ULIČNÝ, Oldřich (ed.). Spisovná  čeština a jazyková kultura 1993. Praha : Univerzita Karlova, 1995. s. 184–187.
 JETTMAROVÁ, Zuzana. Spotřebitelská reklama a její překlad v České republice (19891998). Čeština doma a ve světě. 1998, roč. VI, s. 179187.
 KNAPPOVÁ, Miloslava. Obchodní jméno jako fenomén onomaziologický a sociologický. In. Slovo a slovesnost. 1995, roč. 56, s. 276–284.
 KOMÁRKOVÁ, Růžena.; RYME , Milan.; VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie trhu. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1998. 154 s. ISBN 80-7169-632-3.
 KOTLER, Philip. Marketing Management. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1998. 712 s. ISBN 80-7169-600-5.
 KRAUS, Jiří. K stylu soudobé české reklamy. Naše řeč 1965, roč. 48, s. 193198.
 MACUROVÁ, Alena. Subjekty a text. In. HODROVÁ, Daniela. Proměny subjektu I. Praha : ÚČL AVČR, 1993, s. 31–37.
 MACUROVÁ, Alena. Ztvárnění komunikačních faktorů v jazykových projevech. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1983. 119 s.
 MARE , Petr. „Also: nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, Karolinum, 2003. 233 s. ISBN 80-246-0602-X.
 MASLOW, Abraham Harold. Motivation and Personality. 2. vyd. New York : Harper+Row, 1970. 369 s.
 MINÁŘOVÁ Eva. Stylová podoba současné reklamy. In. Jazyk a kultura vyjadřování. Brno : Masarykova univerzita, 1998. s. 57–62.
 NÖTH, Winfried. Advertising. In. Handbook of Semiotics. Bloomington – Indianopolis : Indiana University Press, 1995, s. 476–480.
 OGILVY, David. O reklamě. 4. vyd. Praha : Management Press, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7261-154-6.
 OGILVY, David. Vyznání muže reklamy. 1. vyd. Praha : Management Press, 1995. 140 s. ISBN 80-85603-88-8.
 Pravidla českého pravopisu. 1.vyd. Praha : Academia, 1993. 389. s. ISBN 80-200-0475-0.
 REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 1. vyd. Voznice : Leda 2001. 752 s. ISBN 80-85927-85-3.
 RIMMON-KENANNOVÁ, Shlomith. Participanty v narativní komunikační situaci. In. Poetika vyprávění. Brno : Host, 2001, s. 93–96.
 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 3. vyd. Praha : Academia, 2003. 647 s. ISBN 80-200-1080-7.
 SRPOVÁ, Hana; BARTO EK, Jaroslav; ČMEJRKOVÁ, Světla; JAKLOVÁ Alena; PÁCL Pavel. Od informace k reklamě. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, FF, 2007. 271 s. ISBN 978-80-7368-265-1.
 STICH, Alexandr. Publicistický styl v soustavě funkčních stylů. Stylistika (Opole). 1992, roč. 1,  s. 98–106.
  EBESTA, Karel. Jazyk a styl propagačních textů. 1. vyd. Praha : SPN, 1983. 136 s.
  EBESTA, Karel. Reklama jako funkční styl? Čeština doma a ve světě. 1998, roč. VI, s. 193197.
  EBESTA, Karel. Reklamní texty, jejich funkce a výstavba. 1. vyd. Praha : FF UK, 1990. 188 s.
  PAČEK, Ladislav. Kontakty se světem. In. Nová velká kniha etikety. Praha : Mladá fronta, 2008, s. 262–266.
 TANNEN, Deborah. Ty mi prostě nerozumíš: jak spolu mluví ženy a muži. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1995. 336 s. ISBN 80-204-0470-8.
 TOSCANI, Riviero. Reklama je navoněná zdechlina. 1. vyd. Praha : Slovart, 1996. 175 s. ISBN 80-85871-82-3.
 VAŇKOVÁ, Irena; NEBESKÁ, Iva; SAICOVÁ-ŘÍMALOVÁ, Lucie;  LÉDROVÁ, Jasňa. Kapitoly o barvách. In. Co na srdci to na jazyku. Praha : UK Karolinum, 2005, s. 195–246.
VAŇKOVÁ, Irena. O jazykovém obrazu světa, bílé vráně a černé labuti. Čeština doma a ve světě. 1998, roč. VI, s. 101103.
 VYSEKALOVÁ, Jitka.; KOMÁRKOVÁ, Růžena. Psychologie reklamy. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002, 264 s. ISBN 80-247-0402-1.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html