Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 307)
Assignment details
  
Vliv zahrad u mateřských škol a zahradních přírodních i uměleckých artefaktů na psychiku a vývoj dítěte předškolního věku
Thesis title in Czech: Vliv zahrad u mateřských škol a zahradních přírodních i uměleckých artefaktů
na psychiku a vývoj dítěte předškolního věku
Thesis title in English: Influence of gardens in nurseries and garden natural
and artistic artifacts on the psyche and development of preschool age children.
Key words: zahrada, historie, kultura, estetika, mateřská škola, předškolní věk.
English key words: garden, history,culture, aesthetics, nursery school, preschool age.
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Supervisor: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.12.2010
Date of assignment: 07.12.2010
Date and time of defence: 18.05.2011 09:00
Venue of defence: ÚPRPŠ, Hloubětínská 26, Praha 9
Date of electronic submission:07.04.2011
Date of proceeded defence: 18.05.2011
Reviewers: Mgr. Ondřej Sýkora
 
 
 
Guidelines
Práce pojednává o fenoménu zahrad a jeho různých principech. Popisuje nejen pozitivní vlivy při působení „přírodního principu“ na malého člověka, ale také filosofická východiska pro „konstruování“ a vznik takové zahrady. Především popisuje počátky vzniku a východiska pro datování pojmu „zahrada“, historický pohled, i jeho vlivy jakožto nástroje pro přímé ovlivnění dětské populace v rámci pohybu v exteriéru. Student prezentuje na základě práce s odbornou literaturou významy a cíle různých typů zahrad a jejich okolí.
V teoretické části se student zaměří na psychologické aspekty působení zahrad u mateřských škol, jejich funkce a rozličná urbanistickou-architektonická pojetí. V textu bude obsažen i princip duchovní dědictví zahrad různých kultur. Autor zmíní rovněž metodu porovnání několika typů zahrad a současné trendy v koncipování zahrady u mateřské školy. Didaktická část pojedná o zahradě jako formě transformování skutečného přírodní světa do „nové“ formy, o racionálním vnímání a o vztahu výchovy, a potřebě estetizace světa skrze umění a výtvarno. Příloha práce bude obsahovat vizuální sondu, týkající se prezentace zahradní architektury nejen v rámci mateřské školy, ale i vlastní inklinace ke konkrétním typům zahrad.
References
Umění japonských zahrad, Hrdlička a Hrdličková,Argo 1996
Architektura a zahrady, Masao Ishizawa Tolyo 1957
Japonské domy, Nishihava,Kiyoyuki Tokyo 1967
Japonská architektura, Tange Kenzo, Moskva 1957
Zátiší a kompozice,Vávra,Praha 1979
Bambusy, Pavel Rezl
Japonské zahrady, Gunter Nitschke,1990
Bonsaje, Skálová,Grada 2007
Preliminary scope of work
systematické studium odborných pramenů vztahujících se k tématu, řešení výtvarné a pedagogické části práce
Preliminary scope of work in English
systematical study of special sources about theme, solution of artwork part and pedagogical part
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html