Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Studium fyziologických změn rostlin při stresu zinečnatými ionty
Thesis title in Czech: Studium fyziologických změn rostlin při stresu zinečnatými ionty
Thesis title in English: Study of physiological changes in plants under stress by zinc ions
Key words: zinek, fytoremediace, hyperakumulace, energetické rostliny, čirok, sléz, toxicita, chelatační činidla
English key words: zinc, phytoremediation, hyperaccumulation, energy crops, sorghum, mallow, toxicity, chelatation agens
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Supervisor: RNDr. Petr Soudek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.11.2010
Date of assignment: 27.01.2011
Date of electronic submission:09.05.2012
Date of submission of printed version:09.05.2012
Date of proceeded defence: 22.05.2012
Reviewers: Šárka Petrová
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Preliminary scope of work
Znečištění těžkými kovy je jeden z hlavních problémů životního prostredí, které má na svědomí člověk. Zdrojem znečištění těžkými kovy jsou těžba a tavba rud, průmysl(metalurgický), zemědělství(agrochemikálie), vojenství, kaly z odpadních vod, spalování fosilních paliv(doprava, spotřeba energie i lokální topenište) a skládkování. Řešení tohoto problému přispělo také k vyššímu zájmu o fytoremediace a využití vhodných rostlin k odstranění těchto polutantů. Zinek patří mezi významné a rozšířené kontaminaty, a je specifický tím, že v nízkých koncentracích patří zároveň mezi esenciální prvky. Využití energetických plodin pro odstranění kontaminantů umožňuje zvýšit ekonomický profit z fytoremediací díky možnému získání zdroje obnovitelné energie. Cílem práce je ověřit možnosti akumulace zinku z vodných roztoků pomocí energetických plodin (např. čiroku a slézu) a stanovit vliv na produkci biomasy těchto rostlin.
Preliminary scope of work in English
Pollution by heavy metals is one of the major environmental problems, which is of anthropogenic origin. The sources of contamination by heavy metals are mining and smelting of ores, industry (metallurgical), agriculture (agrochemicals), military, sewage sludges, combustion of fossil fuels (transport, energy and local heating) and landfilling. Solving this problem also contributed to greater interest in phytoremediation and the use of appropriate plants to remove these pollutants. Zinc is an important and widespread contaminant, and its specificity is that at low concentrations it belongs to essential elements. Use of energy crops for the removal of contaminants can increase the economic profit of the phytoremediation potential by obtaining renewable energy.The aim of work is to verify the possibility of accumulation of zinc from hydroponic solutions by energy crops (eg sorghum, and mallow) and to determine the effect on biomass production of these plants.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html