Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Společná energetická politika EU: perspektivy a limity spolupráce
Thesis title in Czech: Společná energetická politika EU: perspektivy a limity spolupráce
Thesis title in English: A Common European Energy Policy: Perspectives and Limits of Cooperation
Key words: Energetická politika, energetická bezpečnost, Evropská unie, energetická bezpečnost a politika EU, unijní trh s energiemi, elektřina, zemní plyn, ropa, francouzská energetická politika, německá energetická politika, přístup členských států k energetické politice EU, společný trh, národní energetické společnosti – „národní šampioni“, externí energetická politika EU, trvale udržitelný rozvoj, vývoj energetické politiky EU
English key words: Energy policy, energy security, European Union, Energy policy and security of EU, EU energy market, electricity, gas, oil, French energy policy, German energy policy, EU energy policy and approach of member states, common market, national energy companies – „national champions“, EU – External Energy Policy, environment, evolution of EU Energy Policy
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Political Science (21-UPOL)
Supervisor: PhDr. Jan Jireš, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.11.2010
Date of assignment: 01.12.2010
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 17.09.2012 00:00
Date of electronic submission:31.07.2012
Date of proceeded defence: 17.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Martin Polášek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce objasňuje perspektivy a limity spolupráce v oblasti energetické politiky EU a to primárně z pohledu členských států. Za tím účelem je zkoumán dosavadní vývoj integrace v oblasti energetiky (se zdůrazněním soudobého vývoje), přístup Evropské komise k energetickým otázkám a zejména přístupy a energetické politiky dvou vybraných členských států EU – Francie a Německa.

Dokument je členěn do dvou hlavních částí – teoretické a empiricko-analytické. V první části jsou teoreticky vymezeny pojmy „energetická bezpečnost“ a „energetická politika“ z pohledu několika autorů. Následně je přikročeno k empirickému zkoumání vývoje energetické politiky EU – zejména přijatých iniciativ Evropské komise. Zkoumán a hodnocen je mj. současný stav faktické implementace zmíněných unijních opatření do jednotlivých systémů energetických trhů výše zmíněných států a popis energetických sektorů výše uvedených zemí. Bádány a hodnoceny (z hlediska cílů EU v energetické oblasti) jsou energetické politiky Francie a Německa a „míra“ jejich kompatibility s přijatými unijními opatření v oblasti energetiky (zejména se jedná o tři oblasti: environmentální, oblast vytváření jednotného energetického trhu EU a oblast vnější energetické politiky EU – zabezpečení dodávek surovin).

Výše zmíněný badatelský postup (empiricko-analytický) byl zvolen jako nejpřínosnější a nejvhodnější vzhledem k hlavnímu tématu práce a naplnění výzkumného záměru.
References
Seznam použité literatury


Knižní zdroje
Aalto, Pami (ed.). (2008) The EU – Russian Energy Dialogue. Europe´s Future Energy Security. Farnham: Ashgate Publishing.
Austin, Greg – Bochkarev, Danila. (2007) Energy Sovereignty and Security: Restoring Confidence in a Cooperation International System. In Austin, Greg - Schellekens-Gaiffe Marie-Ange (eds.). Energy and Conflict Prevention. Brussels: Madariaga European Foundation.
Balabán, Miloš – Duchek, Jan – Stejskal, Libor. (2007) Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum.
Bič, Josef. (2008) Výhodnost koncepce energeticky úsporných ekonomik. In Vošta, Milan – Bič, Josef – Stuchlík, Jan (eds.). Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a ČR. Příbram: Professional Publishing, s. 57 – 144.
Binhack, Petr – Tichý, Lukáš(eds.). (2012) Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
Birchfield, Vicki L. – Duffield, John S. (2011a) Introduction – The Recent Upheaval in EU Energy Policy. In Birchfield, Vicki L. – Duffield, John S. (eds.). Toward a Common European Union Energy policy: Problems, Progress, and Prospects. New York: Palgrave Macmillan, s. 1 – 9.
Birchfield, Vicki L. – Duffield, John S. (2011b) Taking Stock of EU Energy Policy: Problems, Progress, and Progress. In Birchfield, Vicki L. – Duffield, John S. (eds.). Toward a Common European Union Energy policy: Problems, Progress, and Prospects. New York: Palgrave Macmillan, s. 263 – 276.
BMWi/BMU. (2010) Energiekonzept: Neun Punkte für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung [online] 7. září 2010. Dostupné z http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=357316.html (25. dubna 2012).
Bundesregierung. (2007) Startschuss für Energie – und Klimaschutzkonzept [online] 3. července 2007. Dostupné z http:/www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/A rchiv16/Artikel/2007/07/2007-07-03-energiegipfel.html (5. července 2012).
Buzan, Barry – Waever, Ole – de Wilde, Jaap. (1998) Security: a new framework for analysis. Boulder, Colorado: Rienner Publishers.
Commission of the European Communities. (2007) An Energy Policy for Europe. COM/2007/0001 final. Dostupné z http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smarta pi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2007&nu_doc=1 (10. ledna 2012).
Commisssion of the European Communities. (2000) Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy supply. COM/2000/0769 final[online].Dostupné z http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2000&nu_doc=769 (8. března 2012).
Commisssion of the European Communities. (2006) Green Paper: A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy. COM/2006/0105 final 8. 3. 2006. Dostupné z http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!Doc Number&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=105 (15. dubna 2012).
Cupalová, Marcela. (2008) Energetická bezpečnost EU. In Prorok, Vladimír (ed.). Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti. Praha: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s. 159 – 183.
Daniel, Caroline. (2005): Kissinger Warns of Energy Conflict, Financial Times, 2. června 2005.
De Jong, Jacques – van der Linde, Coby. (2008) EU Energy Policy in a Supply-constrained World. European Policy Analysis. Swedish Institute for European Policy Studies, No. 11, s. 1 – 9.
Duffield, John S. – Westphal, Kirsten. (2011) Germany and EU Energy Policy: Conflicted Champion of Integration? In Birchfield, Vicki L. – Duffield, John S. (eds.). Toward a Common European Union Energy policy: Problems, Progress, and Prospects. New York? Palgrave Macmillan, s. 169 – 186.
Eikeland, Per Ove. (2011) EU Internal Energy Market Policy: Achievements and Hurdles. InBirchfield, Vicki L. – Duffield, John S. (eds.). Toward a Common European Union Energy policy: Problems, Progress, and Prospects. New York: Palgrave Macmillan, s. 13 – 40.
European Commission. (2010a) Report on Progress in Creating the Internal Electricity and Gas Market. COM/2010/84 final [online] 11. března 2010. Dostupné z http:/ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/2010/com_2010_0084_f_en.pdf (30. května 2012).
European Commission. (2010b) Technical Annex to the Report on progress in creating the internal gas and elektricity market SEC/2010/251 final [online] 10. listopadu 2010. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639: FIN:EN:PDF (30. května 2012).
European Commission. (2010c) Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy. COM/2010/639 final [online] 11. března 2010. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:0251:FIN:EN:PDF (30. května 2012).
French Ministry of the Economy, Industry and Employment. (2006) French Memorndum for Revitalising European Energy Policy with a view to Sustainable Development. Montesquieu Institute [online] 26. ledna 2006. Dostupné z http://www.montesquieu-institute.eu/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vi7jgt28w3zw[cit. 16. března 2012].
Chaffin, Joshua. (2011): Pledge to lift EU energy barriers, Financial Times, 11. listopadu 2011.
International Energy Agency. (2007) Energy Policies of IEA Countries: Germany 2007 Review. Paříž: International Energy Agency [online] 24. září 2007. Dostupné z http://iea.org/publications/freepublications/publication/slt_germany.pdf (17. května 2012).
Kučerová, Irah. (2006) Evropská unie: hospodářské politiky. Praha: Karolinum.
Méritet, Sophie. (2008) French Perspectives in the Emerging European Union Energy Policy. Energy Policy (2007 – 2010). Vol 35, str. 4767 – 4771.
Méritet, Sophie. (2011) French Energy Policy within the EU Framework: From Black Sheep to Model? In Birchfield, Vicki L. – Duffield, John S. (eds.). Toward a Common European Union Energy policy: Problems, Progress, and Prospects. Palgrave Macmillan: New York, s. 145 – 168.
Ministère de L´Écologie, du Développement Durale et de L´Énergie. (2006) Commentaires de la France sur les propsitions du Livre vert. Paris: Ministère de L´Écologie, du Développement Durale et de L´Énergie [online]. Dostupné z www.industrie.gouv.fr/energie.
Prorok, Vladimír. (2008) Energetická bezpečnost – pojetí a přístupy. In Prorok, Vladimír (ed.). Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti. Praha: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s. 9 – 20.
Shaffer, Brenda. (2009) Energy Politics. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Schimmelfennig, Frank – Sedelmaier, Ulrich. (2004) Governance by Conditionallity: EU Rule Trnasfer to the Candidate Countries of Central and Eastern Europe. Journal of European Public Policy, Vol. 11, No. 4, s. 661 – 679.
Stejskal, Libor. (2010) Bezpečnost, její koncept a souvislosti. In: Balabán, Miloš – Stejskal, Libor a kol. Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, s. 9 – 32.
Stern, Jonathan. (2002) Security of European Natural Gas Supplies: The Impact of Import Dependence and Liberalization. London: Royal Institute of International Affairs.
Vláda ČR. (2010) Analýza dopadů Lisabonské smlouvy [online]. Úřad vlády ČR: Praha. Dostupné z www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/dokumenty/Analyza-dopadu-Lisa bonske-smlouvy.pdf.
Vondrušková, Barbora. (2008) Evropský přístup k energetickému sektoru. In Vošta, Milan – Bič, Josef – Stuchlík, Jan (eds.). Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a ČR. Příbram: Professional Publishing, s. 93 – 114.
Vos, Sebastian. (2006) Europe´s Infant Energy Strategy Looks Muddledand Unclear. Europe´s World, No. 4, s. 133 – 137.
Vošta, Milan – Bič, Josef – Stuchlík, Jan(eds.). (2008) Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a ČR. Příbram: Professional Publishing.
Vošta, Milan. (2008) Směry toků energetických surovin ve světě. In Vošta, Milan – Bič, Josef – Stuchlík, Jan (eds.). Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a ČR. Příbram: Professional Publishing, s. 7 – 56.
Westphal, Kirsten. (2008) Germany and the EU-Russia Energy Dialogue. In: Aalto, Pami (ed.). The EU-Russian Energy Dialogue: Europe ´s Future Energy Security. Farnham, UK: Ashgate, s. 94 – 118.
Yergin, Daniel.(2006) Ensuring Energy Security. Foreign Affairs, Vol. 85, No. 2, s. 69 – 82.
Youngs, Richard. (2009) Energy Security: Europe´s New Foreign Policy Challenge. Oxon: Routledge.



Internetové zdroje
BP- BP Statistical Review of World Energy June 2012, dostupné z http://www.bp.com/as sets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf (20. června 2012).
BusinessInfo.cz– Oficiální portál pro podnikání a export. Teritoriální informace – Francie, dostupné z http://www.businessinfo.cz/cz/sti/francie-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000421/#sec7 (16. května 2012).
BusinessInfo.cz– Oficiální portál pro podnikání a export. Teritoriální informace – Německo, dostupné z http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000636/#sec7 (16. května 2012).
Ihned.cz – Zpravodajský server Hospodářských novin, rubrika Byznys. Merkelová po Fukušimě: Německo rychle opustí výrobu elektřiny z jádra, dostupné z http://byznys.ihned.cz/c1-51578900 (3. července 2012).
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. Reports, dostupné z http://www.ip cc.ch/publications_and_data/pu blications_and_data_reports.shtml (20. června 2012).
Legifrance.gouv.fr– Le service de la diffusion du droit. „Loi d´Orientation sur l´Energie“ loi °2005-781, dostupné z www.legifrance.gouv.fr, 16. května 2012.
Ministère de L´Écologie, du Développement Durale et de L´Énergie- DGEMP, dostupné z www.developpement-durable.gouv.fr (duben – červenec 2012).


Prameny
Bahgat, Gawdat. (2006) Europe’s energy security: challenges and opportunities. International Affairs, Vol. 82, No. 5, s. 961 – 975.
Baran, Zeyno. (2007) The Common Foreign and security policy and te Security of Energy Supplies. Brussels: European parliament.
Birchfield, Vicki L.(2011) The Role of EU Institutions in Energy Policy Formation. In Birchfield, Vicki L. – Duffield, John S. (eds.). Toward a Common European Union Energy policy: Problems, Progress, and Prospects. New York: Palgrave Macmillan, s. 235 – 262.
Buchan, David. (2009) Energy and Climate Change: Europe at the Crossroads. New York: Oxford University Press.
Butler, Nick. (2005) European Energy Security. Prezentace 17. září 2005. Geneva: International Institute for Strategic Studies. Dostupné z http://www.bp.com/generi carticle.do?categoyId =98&=7010497 (1. února 2012).
CIEP. (2004) Study on Energy Supply Security and Geopolitics. The Hague: Clingendael International Energy Programme. Dostupné z http://www.clingendael.nl/publi cations/200 4/200401000_ciep_study.pdf (26. listopadu 2011).
Commisssion of the European Communities. (2007) Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament: An Energy Policy for Europe. COM(2007) 1 final [online]. Dostupné z http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en /com/2007/com2007_0001en01.pdf (1. prosince 2011).
Cornish, Paul – Edwards, Geoffrey. (2001) Beyond the EU / NATO Dichotomy? The Beginnings of a European Strategic Culture. International Affairs, Vol. 77, No. 3, s. 587 – 663.
Council of the European Union. (2003) A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy. Brussels: European Council.
Council of the European Union. (2007) Presidency Conclusions 8/9 March 2007. 7224/1/07 REV 1 [online]. Dostupné z www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pr essDa ta/en/ec/93135.pdf (14. dubna 2012).
European Commission. (2008) Second Strategic Energy Review – Securing our Energy Future. IP/08/1696 [online]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? reference=IP/08/1696&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en (15. dubna 2012).
European Commission. (2010) EU energy and transport in figures. Statistical Pocketbook [online]. Dostupné z http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2010_energy_transpo rt_figures.pdf (17. května 2012).
European Commission. (2010) Europe 2020 iniative – Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond. COM/2010/0677 final[online]. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0677:EN:HTML:NOT
Gault, John(2004). EU Energy Security and the Periphery. In Dannreuther, Roland (ed.). European Union Foreign and Security Policy: Towards a Neighbourhood Strategy. London: Routledge, s. 170 – 185.
Homans, Charles. (2012) Energy Independence: A century and a half of an idea whose time has never come. Foreign policy [online], leden – únor 2012. Dostupné z http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/01/03/energy_independence_a_short_history (13. dubna 2012).
Kuchyňková, Petra. (2007) EU a ruská energie. Babylon [online] 1. května 2007. Dostupné z http://ibabylon.cz/eu-a-ruska-energie (20. dubna 2012).
Kuchyňková, Petra. (2010) Vývoj vztahů Ruské federace a Evropské unie v kontextu problematiky energetické bezpečnosti. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z http://is.muni.cz/th/14001/fss_d/Disertace2.pdf.
Matlary, Janne Haalan. (1997) Energy Policy in the European Union. New York: St. Martin´s Press.
Milov, Vladimir. (2007) The role of Russia in the European energy security. Hearings at the Foreign Affairs Committe of the European Parlament, 28. února 2007. Brussels: European Parliament [online]. Dostupné z http://www.europarl.europa.eu/m eetdocs/2004_2009/documents/dv/presentationvladimirmil/presentationvladimirmilov.pdf (13. dubna 2012).
Milward, Alan S. – Brennan, George – Romero, Frederico. (2003) The European Rescue of the Nation-State. London: Routledge.
NATO. (2006) Riga Summit Declaration November 29, 2006 [online]. Dostupné z http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_37920.htm (30. května 2012).
Rada EU.(1997) Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 23. září 1997. 98/181/ES, ESUO, Euratom [online]. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=CELEX:31998D0181:CS:HTML (5. června 2012).
Rada EU.(2008) Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie. C115/49 [online]. Dostupné z http://eurlex.europa.eu/LexuriSer v/lexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF (19 července 2012).
Rada Evropských společenství. (1968) Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1968. 68/414/EHS [online]. Dostupné z http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur i=OJ:L:1968:308:0014:010:CS:HTML (19 července 2012).
Selley, Norman – Mitchell, John (ed.) – Morita, Koji (ed.) – Stern, Jonathan (ed.). (2001) The New Economy of Oil: Impacts on Business, Geopolitics and Society. London: Royal Insitute for International Affairs.
The Federal Government. (2007) „Europe – succeeding together“. Presidency Programme 1 January to 30 June 2007 [online]. Dostupné z http://www.eu2007.de/includes/Downlo ads/Praesidentschaftsprogramm/EU_Presidency_Programme_final.pdf (26. června 2012).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html