Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Územní plánování jako nástroj ochrany životního prostředí
Thesis title in Czech: Územní plánování jako nástroj ochrany životního prostředí
Thesis title in English: Land-use planning as a tool for environmental protection
Key words: Územní plánování, Ochrana životního prostředí, Účast veřejnosti
English key words: Land-use planning, Environmental protection, Public participation
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Supervisor: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.11.2010
Date of assignment: 06.01.2011
Confirmed by Study dept. on: 30.05.2013
Date and time of defence: 29.05.2013 14:00
Venue of defence: 3. patro, místnost 338
Date of electronic submission:24.04.2013
Date of submission of printed version:24.04.2013
Date of proceeded defence: 29.05.2013
Reviewers: JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předmětem mé diplomové práce je „Územní plánování jako nástroj ochrany životního prostředí“, které považuji za stále aktuálnější z důvodu vzrůstající zástavby našich měst a krajiny. Otázky a problémy týkající se ochrany životního prostředí, stejně jako územního plánování samotného se dostávají stále více do pozornosti širší veřejnosti. Termín „ochrana životního prostředí“ znamená vědeckou a systematickou lidskou činnost spočívající v předcházení znečišťování světa, ve kterém žijí všechny organismy včetně člověka samotného. Tato ochrana je zajišťována mimo jiné právem životního prostředí, což je poměrně nová právní disciplína. První právní předpisy v oblasti práva životního prostředí vznikaly v nedávné historii a to nejenom na úrovni vnitrostátní, ale z velké části též nadnárodní a mezinárodní.
Velice důležitým nástrojem ochrany životního prostředí je územní plánování, které je tématem této práce. Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území prostřednictvím trvalého a komplexního řešení vhodného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosáhnout souladu mezi veřejnými a soukromými zájmy s ohledem na rozvoj území.
Obecná úprava územního plánování v ČR je obsažena v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“). Stavební zákon upravuje mnohé nástroje, které napomáhají ochraně životního prostředí. Účelem stavebního zákona na poli územního plánování je nastavení vhodných podmínek pro vyvážený a vyrovnaný vztah rozdílných potřeb a zájmů, např. veřejného a soukromého sektoru, místní a státní samosprávy, investorů a veřejnosti, atd. Ve stavbním zákoně je územní plánování definováno jako činnost, která zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Ve své práci jsem se věnoval převážně koncepčním nástrojům územního plánování, tedy územně analytickým podkladům, územní studii, politice územního rozvoje, územně plánovací dokumentaci, která je tvořena zásadami územního rozvoje a územními plány. Snažil jsem se též nastínit výkon veřejné správy v oblasti územního plánování. K pochopení celkové problematiky bylo též nezbytné vymezit základní principy, na kterých je územní plánování založeno. Jedním z nejdůležitějších principů je princip udržitelného rozvoje.
Neméně důležitým nástrojem ochrany životního prostředí je posuzování vlivů na životní prostředí. Tato oblast je v českém právním řádu upravena v zákoně č. 100/2001 Sb., a zákon zde rozlišuje mezi záměrem stavby, činnosti nebo technologie (EIA) a koncepcí, strategií, politikou, plánem nebo programem (SEA). Těmito nástroji je posuzován případný dopad předkládaných záměrů na životní prostředí.
Podle mého názoru stěžejní část mé práce tvoří kapitola, která se zabývá účastí veřejnosti na procesech územního plánování. Tento nástroj je legitimním a efektivním nástrojem každé demokratické společnosti. Pokud je správně využíván, přispívá k usměrňování činnosti státu a lepší ochraně životního prostředí. Má svoje místo všude tam, kde jedinci nechtějí ponechat obranu veřejných zájmů pouze na státu. Právní úprava účastenství veřejnosti je upravena jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní a unijní úrovni, přičemž nejdůležitějším dokumentem je Aarhuská úmluva, která je v právu EU promítnuta několika směrnicemi. Základním požadavkem Úmluvy je účast veřejnosti prakticky na jakémkoliv rozhodovacím procesu, který může mít vliv na životní prostředí.
Preliminary scope of work in English
The subject of my thesis „Land-use planning as a tool for environmental protection“ is very actual problem in particular today, when construction development grows up more then ever. The questions related to enviromental protection, as well as land-use planning come more and more into the foreground of public attention. Term of enviromental protection designates a scientific and systematic human activity concerns prevention of environmental pollution, that means protection of the world in which all organisms, inclusive of human, live. Environmental protection is handled by environmental law, which is quite new discipline. When we contemplate a dates when the individual acts or their antecedent were approved, we can not get too far-away in history and with reference to that environmental law is a branch of law developing spontaneously not solely at the level of individual states but also supranational units and at the global level.
Very important tool of environmental protection is land-use planning which is subject of this work and which deals with town and country planning. Town and country planning ensures the preconditions for sustainable development of the area by means of continuous and complex solution of useful utilization and spatial arrangement of the area with the aim of achieving the harmony of public and private priorities in relation to the development of the area. For this purpose it follows the social and economic potential of the development.
General regulation of Land-use planning in The Czech republic is included in the Act No. 183/2006 Coll., About Land-use Planning and Construction Rules, as subsequently amended, (thereinafter „Construction Act“). The Construction Act includes number of tools that are instrumental towards enviromental protection. The purpouse of the Building Act at the field of planning is to set up convenient conditions for well-balanced and even harmonisation of heterogeneous needs and interests, for example of public and privat sector, local and state administrativ, investors and public, etc. Land-use planning is defined in Construction Act as a proceedings that constantly and in integrated manner administer functional land use, declare principles of its organization, co-ordinates development in a factual as well as time framework, including also other activities that can effect land development. In my work I dedicate space to conceptual tools of land-use planning such as planning analytical materials, planning studies, spatial development policy, planning documentation which are formed by development principles and plans. Of course I analyze also functioning of public administration in country and town planning in my work. It is important for understanding of a theme to determine its foundations that is based on. They are called principles and the most important is sustainable development. Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromisisng the ability of future generations to meet their own meets.
No less important tool as a part of my work that serve for environmental protection is Environmental Impact Assessment. In the Czech law system, this domain is regulated by the Act 100/2001 Coll., About Environmental Impact Assessement and About the Modification of Some Acts, as subsequetly ammended, and the laws difference between the intention of construction, activity and technology (EIA) and concept, strategy, policy, plan and programs set or allocated by a public administration authority (SEA). These tools critize the possible positive or negative impact that proposed intentions mentioned above may have on the environment, together consisting of the environmental, social and economic aspects.
In my opinion, fundamental part of my thesis is constituted by chapter that handle with public participation. The institute of public participation in enviromental decision-making is for sure a legitimate effective tool of a democratic society. Appropriately used, it contribute to directing of government activities and preferable enviromental protection. It has its role anywhere where personal entity or artificial persons are tending to defend public interest and not just count on state. The regulation of public participation exists in three levels – international law, EU law and Czech republic national law. The main document is Aarhus Convention, which is reflected in several directives in EU law. Main requirement is to enable the effective public participation basically to any decision-making that could have an effect on the environment.
It was my pleasure to work on this thesis because the theme of Land-use planning and Environment is very interesting and close for me.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html