Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Žák mladšího školního věku a jeho sociometrický status
Thesis title in Czech: Žák mladšího školního věku a jeho sociometrický status
Thesis title in English: Pupil of a primary school and his/her social status
Key words: žák mladšího školního věku, pozice žáka ve třídě, hodnocení, skupina, mladší školní třída
English key words: early childhood pupil, status of pupil in classroom, evaluation, group, primary classroom
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.11.2010
Date of assignment: 18.11.2010
Date and time of defence: 17.05.2012 00:00
Date of electronic submission:09.03.2012
Date of proceeded defence: 17.05.2012
Course: Diploma Thesis (OSZD001)
Reviewers: Mgr. Jaroslava Kalbáčová
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce bude mít teoreticko-výzkumný charakter, výzkum bude realizován metodou dotazování adekvátního souboru respondentů a doplněn podrobnějším rozborem několika případů.
References
ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001.
HRABAL, V. Sociální psychologie pro učitele II. Praha : UK, 1992.
HRABAL, V. (st.), HRABAL, V. (ml.) Diagnostika. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha : UK, 2002.
MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno : MU, 1995.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html