Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Utilitarismus Jeremy Benthama a otázka individuálních práv
Thesis title in Czech: Utilitarismus Jeremy Benthama a otázka individuálních práv
Thesis title in English: Bentham´s Utilitarianism and Individual Rights
Key words: Bentham, Jeremy (1748-1832) – utilitarismus (klasický) – individuální práva – přirozená práva
English key words: Bentham Jeremy (1748-1832), utilitarianism (classical) – individual rights – natural rights
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Political Science (21-UPOL)
Supervisor: doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.11.2010
Date of assignment: 18.11.2010
Confirmed by Study dept. on: 08.09.2014
Date and time of defence: 05.09.2014 09:00
Date of electronic submission:15.07.2014
Date of submission of printed version:15.07.2014
Date of proceeded defence: 05.09.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Jan Bíba, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vyjanit, jaké postavení má pojem individuálních práv v rámci Benthamovy filosofie. Výklad bude postupovat ve dvou směrech. Nejprve bude rozebrána Benthamova kritika katalogů přirozených práv, které byly vyhlášeny za Americké a Francouzské revoluce a které Bentham zásadně odmítl s tím, že se jedná o klamavé a nebezpečné proklamace. V druhém kroku bude prozkoumáno, nakolik v Benthamově vlastním filosofickém systému založeném na principu užitečnosti lze najít nějaké odůvodnění primátu individuálních práv před vměšováním ze strany politické moci. Výklad by měl objasnit napětí, které nacházíme mezi dvěma představami. Na jedné straně stojí v zásadě liberální představa jedince, jemuž má být umožněno sledovat své vlastní dobro. Na straně druhé se Bentham nechává vést racionalistickou představou zákonodárce, který manipulativně přetváří celou společnost podle diktátu užitečnosti. Otázkou, jež by měla být zodpovězena je: Nakolik si Bentham váží člověka jako takového, respektive humanity obecně, a nakolik je pro něj pouze jakousi proměnnou v kalkulacích slasti.
References
Alexander, Amanda: Bentham, Rights and Humanity: A Fight in Three Rounds. Journal of Bentham Studies. Vol. VI (2003). S. 1-18. (Přístupné z WWW:http://discovery.ucl.ac.uk/654/2/006_Alexander_2003.pdf)
Bedau, Hugo Adam: „Anarchical Fallacies“: Bentham Attack on Human Rights. Human Rights Quaterly. Vol. 22 (2000), No. 1, s. 261-279
Bentham Jeremy: Leading Principles of Constitutional Code for any State. In Bowring, John: The Works of Jeremy Bentham. Vol. III. Edinburgh: 1838-1843, s. 267-274.
Bentham, Jeremy. Article on Utilitarianism [longer version]. In Goldworth, Amnon (ed.): Deontology together with A Table of the Spring of Action and The Article on Utilitarianism. Oxford: Clarendon Press, s. 283-318.
Bentham, Jeremy. Codification Proposal adressed by Jeremy Bentham to All Nations professing Liberal Opinions [1822]. In Bowring, John (ed.). The Works of Jeremy Bentham. Vol. IV. Edinburgh: William Tait. 1838-1843, s. 535-594.
Bentham, Jeremy. Constitutional Code. Vol. I. Oxford: Clarendon Press. 1983. (Editovali F. Rosen a J. H. Burns.)
Bentham, Jeremy. Deontology. In Goldworth, Amnon (ed.): Bowring, John (ed.). The Works of Jeremy Bentham. Vol. VIII. Edinburgh: William Tait. 1838-1843, s. 117-282.
Bentham, Jeremy. Equity Dispatch Court Bill. In Bowring, John (ed.). The Works of Jeremy Bentham. Vol. III. Edinburgh: William Tait. 1838-1843, s. 319-431.
Bentham, Jeremy. Essay on Logic. In Bowring, John (ed.). The Works of Jeremy Bentham. Vol. VIII. Edinburgh: William Tait. 1838-1843, s. 214-294.
Bentham, Jeremy. Fragment on Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1988 [1776]. (Editovali J. H. Burns a H. L. A. Hart. Úvodem opatřil Ross Harrison.)
Bentham, Jeremy. Fragment on Ontology. In Bowring, John (ed.). The Works of Jeremy Bentham. Vol. VIII. Edinburgh: William Tait. 1838-1843, s. 193-212.
Bentham, Jeremy. General View of a Complete Body of Laws. In Bowring, John (ed.). The Works of Jeremy Bentham. Vol. III. Edinburgh: William Tait. 1838-1843. s. 155-210.
Bentham, Jeremy. Introduction to Principles of Morals and Legislation [1789]. In The Utilitarians. Garden City: Dolphin Books. 1961, s. 7-398.
Bentham, Jeremy. Nonsense Upon Stilts. In Schofield, Philip; Pease-Watkin, Catherine; Blamires, Cyprian. Rights, Representation, Reform: Nonsense Upon Stilts and other Writings on the French Revolution. Oxford: Oxford University Press, 2002, s. 319-401.
Bentham, Jeremy. Pannomial Fragments. In Bowring, John (ed.). The Works of Jeremy Bentham. Vol. III. Edinburgh: Wiliam Tait. 1838-1843. s. 211-230.
Bentham, Jeremy. Principles of the Civil Code. In Bowring, John (ed.). The Works of Jeremy Bentham. Vol. I. Edinburgh: William Tait. 1838-1843. s. 197-264.
Bentham, Jeremy. Supply without Burden; or Escheat Vice Taxation. [1795] In Bowring, John (ed.). The Works of Jeremy Bentham. Vol. II. Edinburgh: William Tait. 1838-1843. s. 585-598.
Bentham, Jeremy: Observations on Draughts of Declarations-of-Rights. In Schofield, Philip; Pease-Watkin, Catherine; Blamires, Cyprian. Rights, Representation, Reform: Nonsense Upon Stilts and other Writings on the French Revolution. Oxford: Oxford University Press, 2002, s. 177-192.
Bentham, Jeremy: Parliamentary Candidate’s Proposed Declaration of Principles: or say, A Test Proposed for Parliamentary Candidates. London. 1831. Cit. podle Twining, William: General Jurispridence: Understanding Law from a Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Bentham, Jeremy: Preparatory principles Inserenda. University College London. Bentham Papers Collection. lxix. 139. (Nedatováno. Citováno dle Crimmins, James: On Bentham.)
Blackstone, William. Commentaries on the Laws of England. Vol. I. Philadelphia: J. B Lippincott Company. 1898 [1753]. (Přístupné z WWW:http://oll.libertyfund.org/titles/blackstone-commentaries-on-the-laws-of-england-in-four-books-vol-1)
Crimmins, James. Contending Interpretations of Bentham’s Utilitarianism. Canadian Journal of Political Sciences. Vol. 29 (1996). No. 4, s. 751-777.
Crimmins, James. On Bentham. Australia: Thomson. 2004.
Editorial Introduction. In Schofield, Philip; Pease-Watkin, Catherine; Blamires, Cyprian. Rights, Representation, Reform: Nonsense Upon Stilts and other Writings on the French Revolution. Oxford: Oxford University Press, 2002.
Edmundson, William. An Introduction to Rights. New York: Cambridge University Press, 2012.
Green, Leslie. Law and Obligation. In Coleman, Jules. Himma, Kenneth Einar. Shapiro, Scott (eds.): Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law. Oxford: Oxford University Press. 2004, s. 515-545.
Halévy, Elie. Growth of Philosophic Radicalism. London: Faber & Faber. 1972 [1928]. (Do angličtiny přeložila Mary Morris, předmluvou opatřil John Plamenatz.)
Harrison, Ross. Bentham. London: Routledge & Kegan Paul. 1983.
Hart, Herbert. Are There Any Natural Rights. The Philosophical Review. Vol. 64 (1955), No. 2, s. 175-191.
Hart, Herbert. Bentham by Ross Harrison (rec.). Mind, New Series. Vol. 94 (1985), No. 373, s. 153-158.
Hart, Herbert. Essays in Jurispridence and Philosophy. Oxford: Clarendon Press. 1983.
Hart, Herbert. Essays on Bentham. Oxford: Oxford University Press, 1982.
Hart, Herbert. Pojem práva. Praha: PROSTOR, 2010 [1961, 1994]. (Přeložil Petr Fantys.)
Hobbes, Thomas. Leviathan. Praha: OIKOYMENH, 2009 [1651]. (Přeložil Karel Berka. Upravili Jiří Chotaš, Zdeněk Masopust a Marina Barabas.)
Hume, David. Treatise of Human Nature. Oxford: Clarendon Press, 1896 [1739]. (Editoval L. A. Shelby-Bigge.)
Introduction. In Jeremy Waldron (eds.): The Theories of Rights. Oxford: Oxford University Press. 1983, s. 1-20.
Kelly, Paul. Utilitarianism and Distributive Justice: The Civil Law and Foudations of Bentham’s Economic Thought. In Parekh, Bhkihu (ed.). Jeremy Bentham Critical Assessments. Vol. 4. London: Routledge. 1993, s. 72-91.
Locke, John. Dvě pojednání o vládě. Praha: Svoboda, 1992 [1690]. (Přeložil Josef Král.)
Locke, John. Esej o lidském chápání. Praha: OIKOYMENH. 2012 [1690-1706]. (Přeložil Miloš Dokulil.)
McIntyre, Alasdair. Ztráta ctnosti. Praha: OIKOYMENH, 2004. (Přeložili Pavla Sadílková a David Hoffman.)
Pitkin, Hanna Fenichel: Some Neglected Cracks in the Foundation of Utilitarianim. Political Theory. Vol. 18 (1990), No. 1. S. 104-131.
Rawls, John: Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria publishing. 1995. (Přeložil Karel Berka.)
Raz, Joseph: Practical Reason and Norms. Princeton: Princeton University Press. 1990.
Rosen, Frederick. Individual Sacrifice and the Greatest Happiness: Bentham on Utility and Rights. Utilitas. Vol. 10 (1998). No. 2, s. 129-143.
Rosenblum, Nancy: Bentham’s Theory of the Modern State. Cambridge (Mass.): Harvard University Press. 1978.
Rosenblum, Nancy: The Individualist/Holist Debate and Bentham’s Claim to Psychological Realism. In Carens, Joseph H.: Democracy and Possessive Individualism: The Intelectual Legacy of C. B. MacPherson. Albany: State University of New York Press. 1993, s. 77-104.
Ryle, Gilbert. Systematically Misleading Expressions. In Rorty, Richard (ed.). Linguistic Turn. Chicago: The University of Chicago Press. 1992 [1967], s. 85-100.
Shapiro, Ian: Morální základy politiky. Praha: Karolinum. 2003. (Přeložil Milan Znoj.)
Schofield, Philip. Utility and Democracy: The Political Thought of Jeremy Bentham. Oxford: Oxford University Press. 2006
Sobek, Tomáš. Právní myšlení: Kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR. 2011.
Stark, Werner (ed.): Jeremy Bentham’s Economic Writings. Vol.3. London: George Allen & Unwin. 1954.
Stark, Werner (ed.): Psychology of Economic Man. In týž: Jeremy Bentham’s Economic Writings. Vol.3. London: George Allen & Unwin. 1954, s. 421-450.
Twining, William. General Jurispridence: Understanding Law from a Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Waldron, Jeremy. Nonsense upon stilts: Bentham, Burke and Marx on the rights of men. London: Methuen, 1987.

http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project(Stránky centra benthamovského bádání na University College London.)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html