Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Syntaktický vztah shody (se zvláštním zřetelem ke shodě predikátu se subjektem)
Thesis title in Czech: Syntaktický vztah shody (se zvláštním zřetelem ke shodě predikátu se subjektem)
Thesis title in English: Syntactic approach to agreement (with a special view to agreement of predicate with subject)
Key words: syntaktický vztah shody, shoda přísudku s podmětem, složitější případy shody, shoda podle formy a smyslu, kvantitativní výrazy, přístavek, několikanásobný podmět, korpus, dotazník.
English key words: syntactic relation of agreement, subject-predicate agreement, more complicated cases of subject-predicate agreement, agreement according to form and to sense, quantitative phrases, apposition, multiple subject, Corpus, questionnaire.
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Supervisor: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.11.2010
Date of assignment: 16.11.2010
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 31.01.2011 00:00
Date of electronic submission:05.01.2011
Date of proceeded defence: 31.01.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Pokyny k vypracování:
 Cílem diplomové práce bude charakterizovat pojem shody a popsat, které zásady se uplatňují při shodě predikátu se subjektem.
Navrhovaný postup:
1. Na základě studia odborné literatury vymezit pojem kongruence a charakterizovat syntagmata, ve kterých se tento vztah uplatňuje.
2. Vlastní excerpcí (popř. prostřednictvím práce s ČNK) získat doklady shody mezi predikátem a subjektem vyjádřeným různými jazykovými prostředky.
3. Popsat zákonitosti uplatňující se při shodě predikátu se subjektem (se zřetelem k jeho různé slovnědruhové platnosti; s ohledem na to, zda je/není několikanásobný nebo zda se v něm realizuje vztah apozice, popř. vzájemné determinace; v souvislosti se slovosledem).
4. Ověřit problémové jevy pomocí ankety.
5. Z analýzy jazykového materiálu vyvodit obecnější závěry.
References
6. Literatura
 BEČKA, J. V.: Substantivní shoda. Naše řeč, 60, 1977, s. 189–206.
Cvrček, V.a kol.: Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum 2010.
Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV 2000.
Daneš, F. – Hlavsa, Z. – Grepl, M. a kol.: Mluvnice češtiny III. Praha: Academia 1987.
Encyklopedický slovník češtiny. Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.). Praha: NLN 2002.
GREPL, M. – KARLÍK, P.: Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN, 1986.
GREPL, M. – KARLÍK, P.: Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998.
HAUSENBLAS, K.: Syntaktická závislost, způsoby a prostředky jejího vyjadřování. In: Bulletin Vysoké školy ruského jazyka, 4, 1958, 3 – 31.
HAVRÁNEK, J., JEDLIČKA, A.: Česká mluvnice. Praha: SPN, 1981.
Hrbáček, J.: K problematice syntaktických vztahů parataktických. In: Naše řeč 1956, str. 181–188.
KADERKA, P.: Uplatňuje se v mluvené češtině plurálová shoda neuter? In: Gramatika a korpus / Grammar and Corpora 2005. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd 2007, str. 131–142.
KAPLANOVÁ, M.: Shoda/neshoda dvou substantiv ve větě. (diplomová práce, FF UK 2003)
KAPLANOVÁ, M.: Shoda a její zvláštní případy. In: Bádání o jazycích a literaturách. Praha 2002.
Kopečný, F.: Základy české skladby. Praha: SPN 1962.
Kopečný, F.: Dvě poznámky k přísudku v češtině. Naše řeč, 33, 1949, s. 127 – 140.
KUCHAŘ, J.: K rodové shodě podstatných jmen. In: Naše řeč 1959, str. 193–204.
KUČEROVÁ, I.: Subjekt-predikátová shoda v češtině: Univerzální mechanismus, nebo jedinečná jazyková forma? In: Čeština – Univerzália a Specifika 4, 2002, str. 213–221.
KUČEROVÁ, I.: K subjekt-predikátové shodě v češtině. DP FF UK 2000.
NOVOTNÝ, J.: Dualismus subjektu a predikátu a postavení predikace z hlediska valenční teorie. In: Slovo a slovesnost 1979, str. 286–293.
PANEVOVÁ, J.: Některé otázky shody selektivní a shody paradigmatické. In: Words are Physicians for an Ailing Mind. Mnichov 1991.
Petr, J. a kol.: Mluvnice češtiny II. Praha: Academia 1986.
PETR, J.: Mluvnická shoda členů rozvíjejících názvy výtvorů slovesných. In: Naše řeč 1982, str. 225–233.
PETR, J.: Shoda českých přívlastků s názvy citovanými v cizím jazyce. In: Naše řeč 1982, str. 66–72.
Pravidla českého pravopisu. Olomouc: Fin 1996.
Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN 1995.
SVOBODOVÁ, I.: Shoda přísudku s podmětem. In: Český jazyka a literatura č. 1, 61/2010 – 2011.
SVOBODOVÁ, I. a kol.: Na co se nás všechno ptáte. Praha: Scientia 2002.
 TĚPÁN, J.: K normě a kodifikaci shody přísudku s podmětem obsahujícím kvantitativní přívlastek. In: Naše řeč 1985, str. 186–193.
 milauer, V.: Novočeská skladba. Praha: SPN 1966.
VESELOVSKÁ, L.: Struktura subjekt-predikátové shody. In: Čeština – Univerzália a Specifika 2002.
 Internetové stránky:
www.korpus.cz
www.prirucka.ujc.cas.cz
  
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html