Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Domov není jen slovo
Thesis title in Czech: Domov není jen slovo
Thesis title in English: Home is not only a place
Key words: Emoce, vztahy mezi lidmi, empatie, domov, výtvarná tvorba, výtvarné vnímání, tvořivost, výtvarný projev.
English key words: Emotion, relationships between people, empathy, home, artistic creation, visual perception, creativity, creative expression.
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Supervisor: PhDr. Jana Skarlantová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.11.2010
Date of assignment: 12.11.2010
Date and time of defence: 22.05.2012 00:00
Venue of defence: UK-PedF-
Date of electronic submission:11.04.2012
Date of proceeded defence: 22.05.2012
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
 
 
 
Advisors: PaedDr. Helena Hazuková, CSc.
Guidelines
Východiskem práce je dobrá znalost psychologie dětí předškolního věku. DP bude zaměřena na emoční stránku výtvarné výchovy, na rozvíjení citových, sociálních a komunikačních vazeb a schopnosti jejich výtvarného vyjádření
Diplomová práce bude realizována v mateřské škole v heterogenních třídách, kde diplomantka pracuje. Vzhledem ke zvolenému tématu bude použito různorodé spektrum tradičních i méně tradičních materiálů a didaktických postupů.
Součástí práce bude vytvoření nejméně dvou metodických řad, z nichž jedna se bude týkat vztahů k rodině a lidem tvořící představu domova, druhá řada bude zaměřena na prostředí domova ( interiér, exteriér) a to z hlediska širšího pojetí (ulice, město apod.)
Součástí diplomové práce bude vypracování metodického materiálu pro zvolenou činnost, fotodokumentace ověření metodických řad v praxi, dokumentačné CD bude součástí obhajoby.
References
Hazuková,H. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I. a II. díl.Praha: UK-PedF 1994 a 1995
Slavíková,Vl. Slavík,J. Hazuková,H. Výtvarné čarování.Praha: UK-PedF.2000
Fulková,M.Novotná,M. Výtvarná výchova pro 6. a 7. roč. ZŠ Praha: Fortuna.1999
Fulková,M.Novotná,M. Výtvarná výchova pro 8. 9.roč. ZŠ Praha: Fortuna.1997
Cikánová,C. Objevujte s námi tvar.Praha: Aventinum.1995
Roeselová,V. Námět ve výtvarné výchově.Praha:Sarah.1995
Roeselová,V. Techniky ve výtvarné výchově.Praha: Sarah.1996


Preliminary scope of work
DP bude zaměřena na emoční stránku Vv, na rozvíjení citových, sociálních a komunikačních vazeb. Součástí bude vypracování metodického materiálu pro zvolenou činnost.
Preliminary scope of work in English
It will focus on the emotional side of art education, the developing of sensitive, social and communication ties. The thesis will include the amplification of metodical material for the chosen activity trougt.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html