Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Business intelligence v generickém farmaceutickém průmyslu pro výběr portfolia a registrační strategii
Thesis title in Czech: Business intelligence v generickém farmaceutickém průmyslu pro výběr portfolia a registrační strategii
Thesis title in English: Business intelligence in the generic pharmaceutical industry
for portfolio selection and registration strategy
Key words: generický farmaceutický průmysl, generika, generické léčivé přípravky, pipeline, generické portfolio, řízení portfolia, informační potřeby, informační zdroje, faktografické databáze, business intelligence
English key words: generic pharmaceutical industry, generics, generic drugs, pipeline, generic portfolio, portfolio management, information needs, information resources, factographic databases, business intelligence
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Supervisor: MUDr. Marika Pečená
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.11.2010
Date of assignment: 12.11.2010
Date and time of defence: 17.09.2012 00:00
Date of electronic submission:16.08.2012
Date of submission of printed version:17.08.2012
Date of proceeded defence: 17.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Mgr. Richard Papík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je popsat a analyzovat informační zdroje vhodné pro výběr portfolia molekul potencionálně vhodných pro budoucí vývoj generických léků a prověřit tyto zdroje na případové studii výběru portfolia v dané terapeutické oblasti. Práce bude zasazena do kontextu základních principů fungování generického farmaceutického průmyslu a jeho informačních potřeb.
Předběžná osnova práce:
1. Úvod
2. Rozdíl mezi originálním a generickým farmaceutickým průmyslem
3. Role informačního pracovníka v generickém farmaceutickém průmyslu
4. Lifecycle léčivého přípravku
5. Informační zdroje jako nástroj rozhodování při výběru portfolia generické farmaceutické firmy
6. Případová studie výběru portfolia v dané terapeutické oblasti
7. Závěr
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
1. BÍBA, Vladimír. Nová legislativa ES týkající se registrace léčivých přípravků. Remedia. 2009, č. 4-5, s. 429-432. Dostupný také z WWW: http://www.remedia.cz/Clanky/Leky-a-pravo/Nova-legislativa-ES-tykajici-se-registrace-lecivych-pripravku/6-O-b3.magarticle.aspx. ISSN 0862-8947.
2. KUDLÁČEK, Rostislav. Odborná literatura a informace ve farmacii. Vyd. 1. Praha : Orac, 2003. 354 s. Studijní texty Orac. ISBN 80-86199-52-5.
3. PAPÍKOVÁ, Vendula. Informační systémy v medicíně se zaměřením na vědecké informace v klinické praxi a biomedicínském výzkumu. Praha, 2009. xiii, 217 s., 32 příl. Disertační práce (Ph.D.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofické fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí disertační práce Rudolf Vlasák.
4. VISŇOVSKÝ, Peter a kol. Základy vědecké práce ve farmacii a v medicíně. Vyd. 1. Praha : Karolinum , 2001. 184 s. ISBN 80-246-0251-2.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html