Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Vojenský Ústřední Archiv jako informační systém
Thesis title in Czech: Vojenský Ústřední Archiv jako informační systém
Thesis title in English: Central Military Archives as information system
Key words: archiv, archiválie, Vojenský ústřední archiv, Vojenský historický archiv, správní archiv, digitalizace, digitální dokument, pracoviště ochrany informací, spisovna
English key words: archives, archival, Central military archives, Mititary historical archives, administrative archive, digitizing, digital document, workplace protection of information, registry
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Supervisor: doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.11.2010
Date of assignment: 12.11.2010
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 30.01.2012 00:00
Date of electronic submission:28.12.2011
Date of proceeded defence: 30.01.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Ing. Milan Procházka
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je popsat a zhodnotit vývoj Vojenského Ústředního Archivu jako informačního systému.
Předběžná osnova práce:
1. Teoretický popis informačního systému
2. Vznik a vývoj Vojenského Ústředního Archivu
3. Hlavní úkoly Vojenského Ústředního Archivu a jejich legislativní podpora
4. Vojenský Historický Archiv a jeho referát pro digitalizaci fondů
5. Digitalizace fondů Vojenského Historického Archivu
6. Formulace možné koncepce rozvoje Vojenského Ústředního Archivu
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
1. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. 1. vyd. Praha : Karolinum 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4.
2. VLASÁK, Rudolf; BULÍČKOVÁ, Soňa. Základy projektování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 144 s. ISBN 80-246-0727-1.
3. VLASÁK, Rudolf. Informační dálnice a knihovny. 2. přeprac. vyd. Praha : SKIP, 1996. 116 s. ISBN 80-85851-05-9.
4. Zákon č. 499 ze dne 23. září 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2004, částka 173, s. 9742-9780. Dostupný také z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2004/sb173-04.pdf. ISSN 1211-1244.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html