Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Kvalita lipidů v potravinách
Thesis title in Czech: Kvalita lipidů v potravinách
Thesis title in English: Qulity of lipids in foods
Key words: Lipidy, mastné kyseliny, n-3 mastné kyseliny, výživová doporučení, doplňky stravy, plynová chromatografie
English key words: Lipids, fatty acids, n-3 fatty acids, dietary recommendations, dietary supplement, gas chromatography
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: doc. Ing. Marek Doležal, Dr.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.11.2010
Date of assignment: 07.04.2011
Date and time of defence: 13.06.2011 09:15
Venue of defence: IV. interní klinika VFN
Date of electronic submission:07.04.2011
Date of proceeded defence: 13.06.2011
Course: Defense of Bachelor thesis (B01747)
Reviewers: RNDr. Eva Tvrzická, CSc.
 
 
 
Guidelines
se řídí Pokyny pro vypracování diplomové práce ÚTPO, Opatřením děkana č. 10/2008 a Pokyny pro napsání práce na závěr bakalářských, magisterských nebo doktorských studií k získání titulu Bc., Mgr. nebo PhD. na 1. lékařské fakultě UK v Praze
References
LITERATURA
1. BOU, Ricard; GUARDIOLA, Francesc; CODONI, Rafael. Enrichment of meats and eggs in n-3 PUFA through dietary manipulation: quality and safety drawbacks. MISP [online]. 27. října 2010, 2011, [cit. 2011-03-16]. Dostupný z WWW: http://www.foodsciencecentral.com/fsc/ixid16014
2. ČARŇANSKÝ, Ondřej. Je zdravější omega, bio, či obyčejné vejce?. MF DNES [online]. 14. 3. 2008, č. 3, [cit. 2011-03-26]. Dostupný z WWW: http://ekonomika.idnes.cz/je-zdravejsi-omega-bio-ci-obycejne-vejce-fct-/test.aspx?c=A080314_934454_test_kam>
3. DOSTÁLOVÁ, Jana, et al. Vyzivaspol.cz [online]. 2006/1 [cit. 2011-03-13]. Společnost pro výživu. Dostupné z WWW: http://www.vyzivaspol.cz/rubrika-dokumenty/zdrava-trinactka-strucna-vyzivova-doporuceni.html
4. EFSA Journal 2010, 8 (3): [cit. 2011-03-17]. Dostupný z WWW: http://www.google.cz/translate?u=http%3a%2f%2fwww.efsa.europa.eu%2fen%2fefsajournal%2fpub%2f1461.htm&langpair=en%7Ccs&hl=cs&ie=UTF8
5. EFSA Journal [online]. 2010, 8 (5), [cit. 2011-03-19]. Dostupný z WWW: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1507.pdf
6. Hc-sc.gc.ca [online]. Kanada: 2010-07-07 [cit. 2011-03-13]. Dostupné z WWW: <http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/maintain-adopt/limit-eng.php>.
7. Her Majesty the Queen in Right of Canada; Represented by the Minister of Health Canada. Hc-sc.gc.ca [online]. 2007 [cit. 2011-03-13]. Health Canada. Dostupné z WWW: <http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/print_eatwell_bienmang-eng.pdf>. ISBN 0-662-44467-1
8. MOUREK, Jindřich, et al. Mastné kyseliny omega-3. 2. rozšířené vydání. Praha: Triton, 2009
9. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava; ČEŠKOVÁ, Eva; SOBOTKA, Luboš. Klinická výživa v psychiatrii. Praha: MAXDORF s. r. o., nakladatelství odborné literatury, 2000
10. OPLETAL, Lubomír. Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Vydání první. Praha: Karolinum, 2010
11. PÁNEK, Jan, et al. Základy výživy. Vyd. 1. Praha: Svoboda Servis, 2002
12. Portal.gov.cz [online]. 2003 [cit. 2011-03-31]. Dostupné z WWW: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=225/2008&PC_8411_p=3&PC_8411_l=225/2008&PC_8411_ps=10#10821
13. SOFROVÁ, Danuše, et al. Biochemie Základní kurz. Praha: Karolinum, 2005
14. ŠTERN, Petr, et al. Obecná a klinická biochemie. Praha: Karolinum, Praha 1, Ovocný trh 3, 2007
15. VELÍŠEK, Jan. Chemie potravin. Vydání 1, Tábor: OSSIS, 1999
Preliminary scope of work
Práce je rozvržena do dvou částí. První tvoří teoretická část, druhá je experimentální. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První bod pojednává o obecném chemickém složení a vlastnostech lipidů. Tento bod je dále členěn do čtyř úseků, ve kterých jsou konkrétněji rozebrány jednotlivé skupiny lipidů. Ve druhém bodě teoretické části je pozornost zaměřena na význam tuků ve výživě, syntézu mastných kyselin, trávení lipidů a problematiku související se vstřebatelností a transportem lipidů. Tato část dále obsahuje pasáž, která blíže zmiňuje výživová doporučení.Posledním úsekem této části jsou doplňky stravy a funkční potraviny. Experimentální část práce vychází z chemické analýzy dvaceti vzorků doplňků stravy s obsahem n-3 mastných kyselin.
Preliminary scope of work in English
The work is divided into two parts. The first is theoretical, the other is experimental. The theoretical part is divided into two chapters. The first section describes the general chemical composition and properties of lipids. This point is further divided into four sections, which are specifically focused on different groups of lipids. The second theoretical point of attention is focused on the importance of fat in the diet, the synthesis of fatty acids, lipid digestion and issues related to absorbency and lipid transport. This section also contains a passage which refers to further dietary recommendations. The last section of this section deals with dietary supplements and functional foods. The experimental part is based on chemical analysis of twenty samples of dietary supplements containing n-3 fatty acids.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html