Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Flexicurita na českém trhu práce: Aplikace v evropském kontextu
Thesis title in Czech: Flexicurita na českém trhu práce: Aplikace v evropském kontextu
Thesis title in English: Flexicurity on the Czech Labour Market: An Application in European Context
Key words: flexicurita, flexibilita, jistota, trh práce
English key words: flexicurity, flexibility, security, labour market
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Economic Studies (23-IES)
Supervisor: PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.11.2010
Date of assignment: 28.02.2011
Date and time of defence: 14.06.2011 00:00
Venue of defence: IES
Date of electronic submission:19.05.2011
Date of proceeded defence: 14.06.2011
Opponents: Mgr. Jan Šolc
 
 
 
References
Literatura

Auer, P. (2010): „What's in a Name? The Rise (and Fall?) of Flexicurity.“ Journal of Industrial Relations, Vol. 52 Issue 3, pp. 371-386.

Bekker, S., Wilthagen, T., Kongshøj Madsen, P., Zhou, J., Rogowski, R., Keune, M., Tangian, A. (2008): „Flexicurity – a European Approach to Labour Market Policy.“ Intereconomics, Vol. 43, Issue 2, pp. 68-111.

Belchamber, G. (2010): „Flexicurity: What is it? Can it Work Downunder?“ Australian Bullertin of Labour, Vol. 36, No. 3, pp. 278-303.

Beránková V. (2008): “Flexibility and Flexicurity in EU labour markets”, Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague.

De Hann, E., Vos, P., De Jong, P. (1995): „Flexibilisation of labour,“ Serie Wetenschappelijke Publikaties, Amsterdam: Nationaal Vakbondsmuseum.

Gómez, S., Pons, C., Martí, C. (2002): „Part-Time Work: Its Evolution and Results.“ IESE Research Paper No. 476, Barcelona.

Gorter, C. (2000): „The Dutch Miracle?“. Pp. 181-210 in: Esping-Andersen, G., Regini, M. (eds.). Why deregulate markets? New York: Oxford University Press.

Hůrka, P. (2009): „Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém pracovním právu,“ 1.vyd., Praha: Auditorium, ISBN 978-80-903786-04-9.

Chytilová, J., Mejstřík, M. (2007): „European Social Models and Growth: Where are the European Eastern Countries Heading?“ IES Working Paper 24/2007. Prague: Charles University.

Janíčko, P., Sirůček, P. (2009): „Three Pillars of Flexicurity: the Case of the Czech Republic.“ Transfer, European Review of Labour and Research, Vol. 15, No. 3-4, pp. 596-603, ISSN 1024-2589.

Lewis, J., Plomien, A. (2009): „‘Flexicurity’ as a Policy Strategy: The Implications for Gender Equality.“ Economy and Society, Vol. 38, No. 3, pp. 433-459.

Muffels, R. J. A. (ed.) (2008): „Flexibility and Employment Security in Europe – Labour Markets in Transition,“ Edward Elgar.

Mysíková, M. (2006): „Postavení žen na trhu práce.“ Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií, Praha.

Nekolová, M. (2008): „Flexicurity – hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice.“ VÚPSV, Praha, ISBN 978-80-87007-89-1.

Preece, Daniel V. (2009): „Co-opting the European Social Model: The Evolving Discourse over the "Common Principles" of Flexicurity.“ Presented at 2009 ISA annual convention, New York, Feb 15-Feb 18. http://www.allacademic.com/meta/p313806_index.html.

Schils, T., Houwing, H. (2010): „Sectoral Variation in Collectively Agreed Employment Protection: Evidence from Dutch Flexicurity. European Journal of Industrial Relations, Vol. 16 Issue 2, pp. 137-152.

Standing, G. (1999): „Global labour flexibility: Seeking distributive justice,“ Ženeva: Palgrave Macmillan, ISBN 978-0-333-77652-0.

Tangian, A. (2007): „Is flexible work precarious? A study based on the 4th European survey of working conditions 2005.“ Diskussionpapier 153. Düsseldorf: Hans Böckler Stiftung.

Wilthagen, T. (1998): „Flexicurity: A New Paradigm for Labour Market Policy Reform?“ Flexicurity Research Pepars No 2003-1. Tilburg: Tilburg University. http://www.tilburguniversity.nl/faculties/law/research/reflect/publications/papers.

Wilthagen, T., Tros, F. (2004): „The Concept of ‘Flexicurity’: A New Approach to Regulating Employment and Labour Markets.“ Transfer, European Review of Labour and Research, Vol. 10, No. 2. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1133932.

Wilthagen, T., Tros, F., van Lieshout, H. (2003): „Towards „Flexicurity“? Balancing Flexibility and Security in EU Member States.“ Invited paper prepared for the 13th World Congress of the International Industrial Relations Association (IIRA), Berlin.

Zhou, J. (2006): „Reforming Employment Protection Legislation in France.“ IMF Working Papers No. 06/108. Washington: IMF.

Zhou, J. (2007): „Danish for All? Balancing Flexibility with Security: The Flexicurity model.“ IMF Working Papers No. 07/36. Washington: IMF.

Statistická data

MPSV ČR. (2009): „Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ve vývojových řadách a grafech 2008,“ Praha: MPSV, ISBN 978-80-7421-005-1, 20.1.2011 dostupné na: http://www.mpsv.cz/cs/3867

OECD (2010): „Taxing wages: comparative tables.“ OECD tax statistics (database), 28.2.2011, dostupné na: http://www.oecd ilibrary.org/taxation/data/taxing wages/comparative-tables_data-00265-en

Internetové zdroje

Český statistický úřad [1]: Míra nezaměstnanosti dle VŠPS, 14.5.2011, http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/1371-09

Český statistický úřad [2]: Časová řada základních ukazetelů VŠPS, 31.1.2011, http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_cr

Český statistický úřad [3]: Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele, 19.3.2011, http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home

Český statistický úřad [4]: Veřejné výdaje na politiky trhu práce, podle typu akce, 21.4.2011, http://apl.czso.cz/ode/tab/tps00076.htm#aV

Český statistický úřad [5]: Životní podmínky (EU-SILC), 29.4.2011, http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zivotni_podminky_%28eu_silc%29

Český statistický úřad [6]: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil 2010, Český statistický úřad, Praha, 11.5.2011, http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/64003169FE/$File/311511m02%20cz.pdf

Český statistický úřad [7]: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v nár. hospodářství (bez podlim. ek. subjektů) podle odvětví, 21.1.2011, http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989

Eurostat [1]: Unemployment rate by gender, 19.4.2011, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiem110

OECD [1]: Strictness of employment protection – overall, 10.4.2011, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EPL_OV

OECD [2]: OECD indicators of employment protection, 14.5.2011, http://www.oecd.org/document/11/0,3746,en_2649_37457_42695243_1_1_1_37457,00.html

MPSV ČR [1]: Výdaje na spz souhrnný přehled 1991-2009, 3.2.2011, http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydaje
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html